Telen, bygdelister og omkamper…

[På trykk i Telen mandag 27.7.2015]

Jeg ser at Telen igjen flagger sin bekymring for at det skal bli et nytt kommunestyre i Notodden basert på for mange politikere fra Heddal, Gransherad og Lisleherad.  I forlengelsen av dette kommer det også klart frem at de er bekymret for omkamp om nedleggelsen av Gransherad bygdeheim dersom valgresultatet blir som «de nasjonale meningsmålingene viser».  Hvor vil Telen med dette? Hva er det dere forsøker å si til leserne? At ved å stemme AP, SP, Rødt eller SV så velger man politikere som ikke vil Notoddens beste, men derimot politikere som vil prioritere bygdene på bekostning av byen?  -Denne hypotesen, som er ført i pennen av Kai Andersen, forutsetter åpenbart at dersom du bor utenfor de sentrumsnære områdene i Notodden så vil du ha lavere forutsetninger for å treffe gode beslutninger for hele kommunen, enn om du er en politiker som bor sentrumsnært. Det proklameres slik jeg oppfatter det at dersom du vil byens beste så bør du stemme på enten H, KrF, V eller FrP som etter Andersens gjennomgang er partier tilnærmet kjemisk frie for bygdefolk. Det refereres til at det på Notodden snakkes over kaffebordene om «Heddalslista»… hvem sitt kaffebord er det Andersen lytter til?  Det refereres også til Duesund sitt leserinnlegg om omkamper. Andersen konkluderer kjapt med at selv om Duesund ikke nevner Haugmotun i sitt innlegg, så bør de samme prinsipper gjelde. Om Andersen er svært opptatt av Haugmotun så bør han gå grundig inn i den saken og se hva som har skjedd siden vedtaket ble fattet. For nå er vel streng tatt forutsetningene for dette vedtaket betydelig endret, noe Telen åpenbart unnlater å skrive om. Slik jeg kjenner «pressen» så er det obligatorisk og gå igjennom postlistene til kommunen daglig. Her fiskes det opp mye godt stoff å lage avis på. Men har Telen tatt for seg brevene fra Husbanken og Fylkesmannen som kom rett før ferien? Vil Telen lage en grundig sak på innholdet i disse dokumentene?  Vel, det passer vel ikke høyresiden i Notodden-politikken å ta opp dette nå rett før valget, så da er det vel nærliggende å tro at Telen velger den tause linje!  Haugmotun-vedtaket ble basert på en utbygging som hadde en kostnadsramme på ca 118 mill. Det siste tallet som verserer er nå 171 mill. Hvor skal dette ende?  Det er så langt jeg har klart å følge med heller ikke avklart med Husbanken, som relativt nylig har subsidiert opprustningen av Gransherad Bygdeheim, hva som nå skjer når plassene der skal flyttes og inngå i det nye antallet på Haugmotun?  Husbanken skal jo subsidiere alle disse nye plassene. Er det da greit for Husbanken å finansiere plassene fra Gransherad to ganger på få år? Vil Husbanken se mellom fingrene på punkt 6.4 og 6.7 i retningslinjene for tildeling av slike tilskudd, eller kommer det et krav om tilbakebetaling i etterkant? Kanskje kommunen håper på at Husbanken ikke skjønner at dette er de samme plassene? Vel, ikke vet jeg, men om man leser de rapportene det vises til lenger opp så er det i alle fall ganske klart at de planløsningene som var planlagt på Haugmotun må endres betraktelig dersom planene skal bli i tråd med de gjeldene krav som nå stilles til slike nybygg. I denne endringsprosessen kan dette prosjektet fort gå fra vondt til verre. Det minste som burde kunne forventes nå er et godt og visuelt regnestykke som faktisk viser samfunnsøkonomien i dette og som kan dokumentere at det som bare omtales som «fylkesmannens krav om strukturendring» faktisk vil gi den økonomiske effekten som forutsettes. Et slikt regnestykke, der ingen side av saken skal være utelatt, vil jeg som velger gjerne se i valgkampen! Avslutningsvis vil jeg bare nevne at om vi ser på befolkningens boligmønster i Notodden så bor ca. 40-45 % av kommunens befolkning utenfor de sentrumsnære områdene, så om Kai Andersens listeanalyse er riktig og valget til høsten blir omtrent som sist, så betyr vel det at da vil vårt nye kommunestyre ha en representasjon tilnærmet helt i tråd med kommunens bosetningsmønster. Hva kan være galt med det?