Bratsbergbanen, -ikke med i utredningen om ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge

Jernbaneverket har på oppdrag fra staten vurdert strategi for å elektrifisere de fem siste jernbanestrekningene i Norge som kjører med diesel-lokomotiv. Under vil du kunne lese hva rapporten sier om Bratsbergbanen i denne sammenheng. Det ligger forøvrig link til hele rapporten under artikkelen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Notodden Stasjon, Foto: Morten Gjerde

 

(kilde for underliggende tekst: Jerbaneverkets rapport)

Strategi for driftsform på ikke – elektrifiserte baner (rapport overlevert 11.12.2015 – fra Jernbaneverket)

  1. Bakgrunn for strategiarbeidet

I Stortingsmelding Meld. St. 26 (s. 64) står det at Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene av å elektrifisere gjenstående dieselstrekninger, det vil si Røros- og Solørbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen. Denne utredning er et svar på dette oppdraget. Som del av oppdraget og for å styrke anbefalinger er det hentet inn kunnskap om alternative driftsformer i rapporten Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner. Dette kunnskapsgrunnlaget gjennomgås i kapitel 31 .

      1.1 Oppdrag

Strategi for ikke-elektrifiserte baner skal avklare muligheter for framtidig driftsform og energibærer for Røros- og Solørbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen.  Strategien skal gi grunnlag for anbefalinger og prioriteringer mellom strekningene.

Her er hva denne rapporten sier om Bratsbergbanen:

Bratsbergbanen er siden 2008 navnet på jernbanestrekningen mellom Eidanger og Nordagutu. Banen knytter seg til Brevikbanen i sør og Tinnosbanen i Nord, og trafikkeres av NSB på strekningen mellom Porsgrunn og Notodden. Strekningen er 64 km lang og elektrifisert fram til Notodden stasjon. Telemark fylkeskommune åpnet i 2002 Notodden kollektivterminal en knapp kilometer vest for Notodden stasjon. I 2004 forlenget JBV jernbanesporet meter fra stasjonen fram til kollektivterminalen for å legge bedre til rette for samordning mellom tog og buss. Sporforlengelsen mellom Notodden stasjon og Notodden kollektivterminal er ikke elektrifisert. Det pågår en prosess for å vurdere eventuell elektrifisering av strekningen.

3.9 Bratsbergbanen
Bratsbergbanen er i en særstilling i forhold til de ikke-elektrifiserte banene. Den ikke-elektriske delen er en 850 meter lang strekning mellom Notodden stasjon og Notodden kollektivterminal, slik at dette er av et helt annet omfang enn de andre banene. Banen vurderes for elektrifisering med KL (batteridrift i togsettet, red anm.), men på grunn av nærføring og verneinteresser er det komplisert å finne gode løsninger. I dette prosjektet har det vært diskutert en løsning med batteripakke i et elektrisk tog for å kunne kjøre denne strekningen. Siden løsning av de manglende 850 m elektrifisert bane er under løpende behandling hos Jernbaneverket, Telemark fylkeskommune og Samferdselsdepartementet er ikke dette omtalt videre i denne rapporten.

 

Last ned og les hele rapporten her.