Til de folkevalgte i Formannskapet

Dette er i dag sendt til alle formannskapets medlemmer før Bolkesjø-saken skal drøftes i et ekstraordinært formannskapsmøte førstkommende torsdag (17.12.15 kl 14:30)

mailtekst: I et forsøk på å nyansere beslutningsgrunnlaget i Bolkesjø-saken oversender vi noen betraktninger fra Bolkesjøs innbyggere. Vi er så langt tatt lite med på råd i saken og siden dette er første gang saken formelt diskuteres i kommunal regi ber vi derfor om at våre synspunkter blir tatt med i vurderingen. (dokumentet under ble vedlagt som vedlegg): 

 

Timeglasset var i ferd med å renne ut i saken om nytt gigantmottak på Bolkesjø. Så det var på høy tid at saken nå faktisk blir behandlet politisk. Derfor er det avgjørende at formannskapet setter seg godt inn i saken, slik at beslutningen blir tatt på et så nyansert og velfundert grunnlag som overhode mulig.

Innbyggerne på Bolkesjø opplever nå svært vanskelige dager der alle føler på usikkerheten. Noe av dette skyldes grunnleggende mangel på informasjon. Vi aner ikke om bygda vår blir overtatt av UDI i nærmeste fremtid og det skaper stor usikkerhet i bygda.

Når avmakten hos innbyggerne blir total så blir også følelser og forsvarsmekanismer satt på en alvorlig prøve. Så dere som folkevalgte i kommunen må ikke overse dette lenger. Det er nå et lite lokalt samfunn, plassert på en utpost i kommunen, som er i ferd med å bli omgjort til noe som vil fremstå som en fremmedkulturell koloni fra Midtøsten. For hver innbygger på Bolkesjø vil det ankomme 17 flyktninger, og lokalbefolkningen vil bli en minoritet som utgjør 3-5 prosent av befolkningen i bygda. Da er det lett å sitte i byen, 20 km unna, å si at man må vise hjerterom.

De folkevalgte har så langt vært tilnærmet fraværende i debatten. Det som har fått fokus fra politikerne er hendelsen der en liten gruppe ekstremister, i ly av mørket, hang opp plakater og klistremerker i byen. Vi skal selvsagt alle ta klar avstand fra dette, men om myndighetene virkelig ønsker å forebygge mot slik radikalisering, så bør de begynne med å balansere sine egne avgjørelser. Det gjelder Staten, UDI og Notodden Kommune. Så løft blikket, for det er en grunn til at disse miljøene får en økt tilslutning i tider som det vi står i nå.

Derfor er balanserte avgjørelser særdeles viktig slik situasjonen har utviklet seg. På torsdag blir det formannskapet sitt ansvar og være med å bidra til denne balansegangen. Det vil kreve innsikt og klokt lederskap, mer enn raske og lettkjøpte tanker om solidaritet og mulige arbeidsplasser.

Kommuneøkonomi, bør være ett av temaene som vurderes nøye. Kommunen er fra før i en krevende økonomisk situasjon og en ytterligere gigantetablering på Bolkesjø vil kreve store ressurser av kommunen.

Mulige nye arbeidsplasser, er selvsagt en opp-side i saken, men vi skal ikke glemme at noen av arbeidsplassene bare vil være en erstatning for noen andre arbeidsplasser som uansett ville kommet i kjølevannet av de opprinnelige planene på Bolkesjø. Søreide har nok ikke kjøpt tilbake lokalitetene for å legge området brakk. Når det gjelder estimatet, om det er 40-50 eller 80-100, så må dette ses på som et optimistisk og plantet saks-innlegg fra utbygger. Hva som er realistisk vil nok en fremtidig driftsoperatør være bedre i stand til å svare på. Hva er for eksempel snittet på antall ansatte pr. mottaksplass i norske mottak i dag? Dette finnes det sikkert klare referansetall på.

Solidaritet, er et viktig begrep. Det må ligge til grunn i all vår tenkning rundt flyktninger. Men begrepet er allerede ivaretatt for Bolkesjø sin del. Bygda har allerede bidratt langt over gjennomsnittet. Faktisk helt i landstoppen. De har i dag tatt imot 4-5 asylsøkere pr. Innbygger i bygda. Det er prisverdig og bør ikke straffes med et nytt gigantmottak som vipper hele solidariteten over til galskap satt i system.

Kanskje taper vi denne saken, men én ting vet vi, og det er at vi sa i fra. Vi forsøkte alt. Så nå er det dere som folkevalgte som skal avgjøre hva kommunens offisielle syn på vår skjebne skal ende opp med. Om dere går for 600 nye plasser på Bolkesjø, må dere i alle fall vite at dere også er med å ta ansvaret for de følger som dette medfører. Om dere velger en kritisk røst til planene, så er det UDI alene som vil stå med dette ansvaret i fremtiden. Da har dere ryggen fri. Det er også et perspektiv å dvele ved!

For beboere på Bolkesjø, – Morten Gjerde – Bolkesjø 15.12.2015