Uttalelse fra årsmøtet i Gransherad Arbeiderlag

UDI og Bolkesjø

Uttalelse fra årsmøtet i Gransherad arbeiderlag:

Vi støtter befolkningen på Bolkesjø i deres motstand vedrørende planlagt etablering av gigant asylmottak på Bolkesjø. Det planlagte mottak på 600, er alt for stort utfra både sikkerhets og infrastruktturelle hensyn. Vi er bekymret for lokalbefolkningen, beboerne og ansattes sikkerhet og livskvalitet ved ett slikt mottak.

Politimesteren i Telemark er tydelig i sin uttalelse: « Ut fra en helhetsvurdering er det Telemark politidistrikts oppfatning at man heretter bør søke å unngå ytterligere oppretting av asylmottak og plasser i øvre deler av Telemark. Vår polititjeneste og bemanning er ikke tilstrekkelig til å dekke de økte oppdraga og straffesakene dette medfører» Utrykningstid for politi, brann og ambulanse vil være min. ca 30 min fra Notodden. En kan risikere en utrykningstid på politi på 1,5 timer fra Skien.

Bolkesjø har ingenting og tilby med tanke på butikker, kafeer, kino ol. Det vil si at beboere på asylmottaket må reise 2,5 mil til Notodden for å kunne finne denne type tilbud. UDI uttalte på møte i Gransherad at de ikke ville etablere noe buss tilbud for asylsøkerne. Det er uttrykt bekymring vedrørende vannforsyningen til Bolkesjø, da denne er knapp. Det har aldri hvert så stort antall personer på Bolkesjø hotell, over så lang tid som det planlegges for nå.

Vi ønsker å presisere at medlemsmøtet til Notodden arbeiderparti gikk enstemmig imot ett mottak i denne størrelses ordenen på Bolkesjø. Arbeiderpartiets medlemmer i formannskapet forsøkte og få med de andre partiene til og støtte opp om motstanden, og fraråde etablering av mottak på denne størrelsen. Vi lyktes ikke med det, og uttalelsen ble at «etableringen av så store mottak sees på som uheldig.»

Formannskapet utarbeidet en del krav til UDI dersom de skulle opprette asylmottak på Bolkesjø. Blant kravene var utarbeidelse av en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) med vurdering av alle områder som ett asylmottak vil representere i forhold til:

  • Påvirkning og konsekvenser for lokalbefolkningen med avbøtende tiltak
  • Vurdering av det tjenesteomfang og den utfordring dette vil gi Notodden kommune
  • Notodden kommune får ROS- analysen til uttalelse og behandling.

Det ble også blant annet stilt krav om at: «politiet blir tilført nødvendige ressurser for å ivareta forsvarlig beredskap ved mulig etablering av asylmottak på Bolkesjø» UDI gjorde det klart under folkemøtet i Gransherad at de IKKE kom til å etterkomme NOEN av disse kravene. Vi finner det oppsiktsvekkende at UDI totalt kan overkjøre lokal demokratiet på denne måten. Dette undergraver demokratiet på en svært uheldig måte.

Gransherad arbeiderlag vil fortsette å arbeide for å få redusert størrelsen på mottaket på Bolkesjø. Vi er imidlertid enig med majoriteten av politikerne på Notodden at uansett størrelse, bør det driftes kommunalt. Dette til det beste for både lokalbefolkning og fremtidige beboere på mottaket.

 

Årsmøte, Gransherad Arbeiderlag