Det vil ingen ende ta på Bolkesjø

Nå klargjør Norges største driftsoperatør Hero AS, via et konsulentselskap i Bergen, en søknad til Notodden kommune for Gran Hotell der de vil søke om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan fra Hotell til Asylmottak. Altså en tilsvarende søknad av den UDI har inne for behandling vedrørende Bolkesjø Hotell.

I tillegg vil Hero søke om fritak/utsettelse fra kravet om brannrisling. Søreide/UDI forsøkte seg også på dette, men trakk senere saken før den gikk til behandling.

Så da kan lokalbefolkningen bare se det i øynene – garantiene om bare ett mottak på Bolkesjø var ikke verdt papiret de ble skrevet på.

Nå vil sikkert UDI bare trekke på skuldrene av dette om de blir konfrontert med det. Det er jo ikke de som søker om dette for Gran Hotell sin del, men etter å ha sett UDI og deres strategier så vil et slikt svar være helt forventet. UDI kommer ikke til å vedkjenne seg dette før en ny avtale med Hero er signert, og da vil de si at de aldri garanterte noe som helst vedrørende Gran Hotell.

Den garantien som ble gitt, var at dersom de fikk etablere Bolkesjø Hotell som transittmottak så skulle de legge ned Gran. Dette ble lovet mot slutten av 2015. Nå i ettertid vet vi at UDI allerede viste at de måtte kvitte seg med den daværende avtalen med Hero og Gran Hotell på dette tidspunktet. Rett og slett fordi dette var et svinedyrt akuttmottak som sammen med flere tilsvarende dyre løsninger skulle avvikles til fordel for rimeligere kontrakter. Så den egentlige grunnen var ikke for å møte bygda og kommunen, den var direkte egen-motivert for UDI.

Så bare tiden fikk jobbe litt så endret ordlyden seg betraktelig. På dialogmøte i Gransherad var ikke lenger et nedlagt Gran Hotell noe de kunne love. Om behovet ville tilsi det så ville UDI ta det i bruk igjen var beskjeden som ble gitt av Regiondirektør i UDI Øst, Eirik Eide.

Så om ikke kommunen klarer eller vil sette en grense for dette så ender den lille bygda opp med to mottak med tilsammen 780 plasser fordelt på 40 innbyggere. Parallellsamfunn vil bli resultatet på tross av alle advarsler om at dette er sterkt frarådet av politiet.

Det er også mot politimesteren i Telemarks sterke anmodning om ikke å etablere flere mottak i så usentrale strøk av fylket.

I løpet av en toårs periode hadde Hasslemoen mottak 75 påsatte branner. Av disse forårsaket en av brannen at en hel forlegning brant ned til grunnen. I perioden 17.11.15-19.01.16, altså 2 mnd. nå nylig, ble det foretatt 20 politi-utrykninger og 10 brann-utrykninger til Hvalsmoen mottak på Hønefoss, i denne perioden hadde de 350-400 plasser i bruk.

Bolkesjøsaken er ute av proporsjoner og kommunen bør snart sette denne saken på dagsorden og drøfte den med seriøse øyne. At saken ikke har vært oppe til en grundig debatt er etter hvert å anse som en skandale. At kommunestyret finner tid til å drøfte om de skal drive mottaket, men aldri har funnet tid til å belyse saken i lys av risiko og sårbarhetshensyn er under enhver kritikk.

Ett ekstraordinært møte i formannskapet, en uke før julaften, der man snekret sammen noen uttalelser som man viste at ville bli avvist og oversett er hele behandlingen denne saken har fått. Hadde jeg fått én time på meg med hele den politiske ledelsen så skulle jeg gitt mange ett nytt syn på saken, selv innenfor rammene av solid saklighet.

Det er trist å være vitne til det som skjer på Bolkesjø nå, og den overkjøring som skjer fra myndighetene, samtidig med at kommunens politikere ikke fult ut skjønner hva som skjer. Selvsagt ser de realitetene i det praktiske spillet, men de må mangle grunnleggende kunnskaper om hva som berøres. Noen kan ikke ha tatt innover seg kulturforskjellene mellom byen og bygda fult ut og slik sett tillatt seg selv å ha meninger på sviktende grunnlag. Det er kun FrP og AP som har spurt bygdefolket om hva de egentlig føler. Alle andre har tatt standpunkt uten å ha så mye som spurt dem som skal betale den praktiske prisen av dette.

Om kommune vil ta saken seriøst så er det enda litt tid, men det begynner å haste. Og kommunene har en mulighet til å tune dette noe inn i siste skanse gjennom de dispensasjonssøknadene som ligger til behandling.

Det er nå eller aldri!