Bolkesjø-saken er ikke avklart!

Lars Søreide mener at saken nå går på skinner. Det tror jeg ikke han skal ta fult så lett på! Saken er på ingen måte avgjort. Det vedtaket som nå foreligger som «delegert vedtak» er kun behandlingen av søknaden fra Bolkesjø Eiendomsutvikling AS (Søndergaard & Rickfelt as) om dispensasjon fra Tek10 kravene og åpenbart en bruksendring. Det er ikke lempet på kravet om sprinkling og søknaden om dette ble trukket fra behandling av søker. Jeg vil anta at ingen, hverken UDI eller Byggeier tør å sette i gang dette kostbare og omfattende arbeidet før det foreligger en mer endelig godkjennelse i saken. Nabo-klagene haglet ikke i tilknytning til denne søknaden, slik Telen fremstiller det. Klagen fra Naboene, sendt inn gjennom deres advokat, var på knappe to A4 sider, der brannrisling var det viktigste ankepunktet. Dette er nå alle parter enige om at skal gjennomføres dersom det blir noe av dette mottaket, så da bortfaller mye av det man satte fingeren på i akkurat denne søknaden.

Som man ser av vedtaks-brevet under så gis denne bruksendringen på vilkår av at det gis/innvilges dispensasjon på UDI sin dispensasjonssøknad. Det er slettes ikke lett å være «lekmann» og skal henge med i dette, men man får forsøke etter beste evne…

Feil

Vi har altså to ulike saker som kommunen skal ta stilling til. En søknad fra byggeier, som er den dette vedtaket gjelder for, og en søknad fra UDI som skal opp til behandling senere. Det vedtaket som nå foreligger (se bilde over) er altså gitt under vilkår av at den neste dispensasjonssøknaden innvilges.

Ingen flere delegerte vedtak i saken?
Jeg håper for all del at det blir en kommunal behandling i Teknisk Utvalg og senere en endelig beslutning i kommunestyre på denne beslutningen. Dette for å sikre dette en grundigere forankring gjennom våre folkevalgte. Da er det i alle fall en teoretisk mulighet for at våre folkevalgte fortsatt har tid til å ta til fornuften. Det virker så langt som om de aller fleste partiene ser på dette som en avgjort sak, -der tar de for lett på det og det er svært urovekkende. Det er så langt bare AP og FrP lokalt som har tatt seg tid til å snakke med lokalbefolkningen på Bolkesjø, dere andre er åpenbart ikke interessert i oss i det hele tatt.

Jeg vil igjen understreke følgende:

Bolkesjø sine innbyggere er ikke i mot at bygda bidrar i den nasjonale dugnaden og vi angriper ikke asylsøkerne i denne saken. Vi er positive til ett mottak innenfor vårt geografiske område.

Vi mener likevel at kapasiteten ved Gran Hotell samsvarer mer med den belastningen lokalsamfunnet kan tåle, enn det som nå planlegges. Å plassere 600, eller kanskje 780 mottakplasser i denne lille bygda, er langt ut over fornuft.

Det er nå kun kommunens folkevalgte som kan bistå lokalbefolkningen med en balansering i saken. UDI og Søreide har en felles agenda som ikke samsvarer med fornuftige løsninger for bygdesamfunnet. Om ikke kommunens politikere ser dette nå og tar til fornuft på vegne av samfunnet på Bolkesjø, så er maktovergrepet et faktum. 180 plasser er å anse som akseptabelt, 600 + er et politisk overgrep. Punktum.

Denne saken er urimelig og det skjønner folk over det ganske land, -støtten fra folk flest er massiv!

Politikere og andre med makt i denne sammenheng lar seg åpenbart ikke påvirke. Det oppleves nå som om vi lever i et diktatur mer enn et demokrati. Urimeligheten er åpenbar, men myndighetene bare lar det skje!

 

Foredrag hos Notodden Rotary
8. februar fikk bygda anledning til å holde foredrag for Notodden Rotary klubb. En seanse på ca 60 minutter som satte Bolkesjø-saken i perspektiv og belyste viktige vurderinger og ulike sider av saken. Det var svært gode tilbakemeldinger etter foredraget og mange hadde vært skeptiske i forkant for hva dette skulle bli. Ville det være en time med halvrasistiske vendinger og fremmedfrykt? Slik ble det ikke!
Enkelte kom bort etter foredraget å sa: Tusen takk, i dag har jeg lært noe. -Dette var virkelig nyansert.

Jeg vil rose Notodden Rotary for å ta initiativet til å vise sine medlemmer saken fra flere sider. I januar hadde de Rita Jonassen til å formidle hennes syn på saken sett med driftsoperatørens øyne. Det er nettopp en slik gjennomgang de politiske miljøene på Notodden skulle ha gjennomført. For å få belyst saken fra alle sider. Det er mer enn bare samfunns-oppdraget som  bør synliggjøres i denne saken. Det vet nå Rotary-medlemmene i kommunen, men ikke kommunens politikerne.

-Kan de sistnevnte føle seg vel med det?

På over nevnte søknad sendte som sagt advokat Hjort inn et lite notat der brannrislingen var det sterkeste ankepunktet. Den neste saken som skal behandles, og som dette vedtaket vil være avhengig av, er derimot en langt mer komplisert sak. Der har naboene, ved advokat Hjort, sendt inn en 10 siders rapport som er langt mer detaljert og omfattende. Så her vil saksbehandlingen kreve langt mer av våre kommunale organer. Det er behandlingen av denne saken som vil gi det endelige vedtaket UDI og Søreide trenger. Ikke bruksendringen vedtatt med vilkår!

Så vi har fortsatt en sak og kjempe!