Mulig vi kan oppfattes som en smule «paranoide» på Bolkesjø nå…

I så fall så har det sine årsaker!

Etter helgens innlegg her på bloggen så lot ikke responsen vente på seg.  Naturlig nok var det flere enn undertegnede som ante uråd i forhold til listen over delegerte saker til gårdagens TU møte. Så problemstillingen som ble reist var absolutt ikke grunnløs.

Saksbehandleren i kommunen på sak 15/1455 (søknaden fra UDI) ringte meg i går etter å ha fått tips fra andre i administrasjonen om at jeg hadde missforstått hva denne delegerte saken egentlig dreide seg om. Jeg hadde ut fra det jeg kunne lese i sakspapirene til gårdagens TU møte tatt det for gitt at det var selve dispensasjonssaken fra UDI som var behandlet administrativt i et delegert vedtak. Der tok jeg heldigvis feil. Så det får jeg bare ta til etterretning. Den saken det ble referert til var sak 15/1455, men det gjaldt visstnok et notat til saken som er utarbeidet av administrasjonen på bakgrunn av innkommende høringsuttalelser, -og ikke saken i seg selv. Den skal opp til behandling i TU i mars-møtet og vil da få full politisk behandling.

Da er selvsagt alt vel akkurat her og nå. Jeg vil likevel utdype grunnen til at vi på Bolkesjø er så vanvittig på «hugget» i saken nå. Det er fordi vi har en klar misstillit til både de folkevalgte og rådmann i denne saken. Vi føler vi blir ignorert og at vi ikke når frem med fornuftig og balansert informasjon til de som burde få den. Vi er overbevist om at mange folkevalgte i denne saken ikke har kunnskaper nok om hva som egentlig er i ferd med å skje, og derfor kommer til å ta beslutninger på manglende grunnlag. Denne saken er svært innfløkt og handler ikke utelukkende bare om å hjelpe flyktninger.

De politiske partiene i kommunen
Notodden AP skal ha kred for at de faktisk til slutt valgte å ta stilling i saken. Jeg vil også gi ekstra kred til Gransherad arbeiderlag, Lisleherad Arbeiderlag og Austre Heddal Arbeiderlag for tydelig støtte og forståelse i forhold til bygdas fastboende. Det var likevel alt for sent når partiet til slutt tok saken til vedtak. Dyrebar tid som kunne vært brukt til å sette saken på dagsorden var isteden brukt til korte orienteringsinnslag vedrørende «status fra Bolkesjø» gjennom møte-høsten. I realiteten var det en politisk vegring for å gå inn i en vanskelig sak som fort kunne ende opp som et politisk vepsebol.

Det er nå snart årsmøte i Notodden AP, da kan partiet på nytt få anledningen til å stille opp om de virkelig mener noe med den støtten som de har uttrykt. Jeg forventer derfor støtte på dette fra Årsmøte. Da er det viktig for Årsmøte å merke seg at formuleringer som er svake og fremstår som lite bindende ikke er gode nok nå, nå må ordlyden i vedtaket signalisere klart og tydelig et standpunkt fra Notodden Arbeiderparti. En ordlyd som ikke er til å missforstå. En ordlyd som skal være førende for partiets folkevalgte i de politiske diskusjonene som nå er på gang. Skal man mene noe i denne saken nå så må det være konkret. -Om ikke, så er det ensbetydende med å ikke støtte Bolkesjøgrenda i deres bønn om politisk vilje til å bli sett i saken.

Notodden FrP kom også sent på banen, men er til de grader nå på for å hjelpe oss så godt de kan. De står på for vår sak innenfor de rammer og ressurser de har. Vi blir sett av Notodden FrP og vi setter stor pris på det. Telen derimot slipper ikke FrP til i særlig grad, da ofte til fordel for romslig redaksjonell dekning av saker som bygger opp under en ensidig tankegang i mottaks-saken.

Resten av partiene har vært helt fraværende. De virker simpelt hen ikke interessert i befolkningen på Bolkesjø. Ergo så er det klart at de har ikke satt seg inn i saken annet enn fra en egen forutinntatt holding som åpenbart er basert på humanitære prinsipper og  hjerteromsmentalitet, og selvsagt et ønske om å imøtegå statens oppfordring til kommunene om å vise velvilje i den vanskelige tiden med stor tilstrømming av immigranter.

Det er ingen ting galt med en slik grunnleggende holdning, så det er ikke her de svikter. Det er ikke feil på noen måte å ha dette som en god grunnpilar i vurderingene. Det som er feil er at man ikke er åpne for å se at saken har flere viktige sider, og at vi ikke snakker om enten eller, vi snakker om å balansere vedtakene slik at alle ivaretas på en best mulig måte i et totalbilde. Dette gjør oss på Bolkesjø nå tilnærmet paranoide på å følge opp saken. Vi får åpenbart ingenting gratis av kommunens folkevalgte i denne saken. Fort fremstår det heller tvert om.

Vi forsøker å nå ut med klare signaler som vi åpenbart ser fordi vi faktisk står midt oppe i dette, men vi føler altså at ingen, absolutt ingen, fra SP, SV, RØDT, VENSTRE, KRF, og HØYRE ser oss. Hvorfor har ingen av disse partiene tatt initiativet om et møte med representanter for bygdefolket? Bare for å høre vår versjon og våre argumenter!

Dere er tilnærmet like alle sammen, UDI og flertallet av de folkevalgte, dere ser ikke oss som en part i saken. Morten Halvorsen sa det rett ut i formannskapsmøte 17.12: «Bygdefolket bryr jeg meg ikke om, de klarer seg. Det er flyktningene vi må ta vare på». Da vet vi nå i alle fall hvor vi har Rødt i denne saken! Du har rett og slett ikke skjønt hva dette dreier seg om Morten Halvorsen. Normalt er du en meget klok fyr som jeg ofte skryter av når det er snakk om våre folkevalgte, men her skuffer du voldsomt og det er ikke likt din grundighet og være så unyansert.

Og med fare for å gjenta meg selv til det kjedsommelige så vil jeg igjen understreke følgende:

Bolkesjø sine innbyggere er ikke i mot at bygda bidrar i den nasjonale dugnaden og vi angriper ikke asylsøkerne i denne saken. Vi er positive til ett mottak innenfor vårt geografiske område.

Vi mener likevel at kapasiteten ved Gran Hotell samsvarer mer med den belastningen lokalsamfunnet kan tåle, enn det som nå planlegges. Å plassere 600, eller kanskje 780 mottakplasser i denne lille bygda, er langt ut over fornuft.


kakediagram_780_40Det er nå kun kommunens folkevalgte som kan bistå lokalbefolkningen med en balansering i saken. UDI og Søreide har en felles agenda som ikke samsvarer med fornuftige løsninger for bygdesamfunnet. Om ikke kommunens politikere ser dette nå og tar til fornuft på vegne av samfunnet på Bolkesjø, så er maktovergrepet et faktum. 180 plasser er å anse som akseptabelt, 600-780 er et politisk overgrep. Punktum.

Denne saken er urimelig og det skjønner folk over det ganske land, -støtten fra folk flest er massiv!

Urimeligheten er åpenbar, men myndighetene lar det altså bare skje!

Appell til partiene
Er det virkelig at flertallet av partiene i Notodden mener fordelingen jmf. figuren over er helt uproblematisk? Jeg bare undres!!!

Jeg vil komme med en sterk appell til alle de politiske partiene. Dere har nå en knapp kalendermåned på å sette Bolkesjø-saken på dagsorden og faktisk kunne nyansere alle sider i saken. Den ene gangen den ble diskutert var i et ekstraordinært formannskapsmøte 17.12. Der la alle seg flate da de mente at saken var kommet for langt. Saken er ikke avgjort. Vi har alle innsett at det kommer mottak til Bolkesjø, det er heller ikke problemstillingen. Notodden Kommune må også gjerne drifte det mottaket som kommer, men størrelsen på dette og tanken for de asylsøkerne som kommer er ikke satt enda. Det er dette som krever nyansert kunnskap for å ta riktige beslutning om.

  • Ønsker vi virkelig å bidra til et vedtak som i ettertid kommer til å fremstå som lite gjennomtenkt og som vil gi et tilbud med dårlig kvalitet for brukerne?
  • Er vi villige til å se mellom fingrene på for eksempel luftkvalitet når folk skal bo med 3 og 4 personer i rom som tidligere var beregnet for maks 2?
  • Er vi villige til å plassere en rekke nasjonaliteter som har store konflikter seg i mellom i hjemlandet, på et sted der de ikke har noen infrastruktur eller aktivitetstilbud som kan avbøte frustrasjonene?
  • Er alle klar over at det er nesten like langt til Bolkesjø som det er til Kongsberg fra Notodden. Bare at i motsetning til Kongsberg så er det her rett opp i skogen og fjellet?
  • Hvordan vil vi at brukerne i ettertid skal omtale dette stedet i Notodden? Som en sardinboks i midten av ingenting?
  • Når vi da også vet at det er en håpløs differanse mellom 780 asylsøkere og 40 fastboende… er dette da noen god ide uten å ha satt seg grundig inn i hva man egentlig er i ferd med å vedta?

kakediagram_180_40

Det er nå eller aldri
Nå må de folkevalgte våkne fra dvalen i denne saken og se at den krever nyanserte vurderinger dersom man skal velge løsninger som er bra for alle parter. Først og fremst for flyktningene selv, dernest for de som allerede bor i området og som nå får et parallellsamfunn inn i bygda over natten.

Om vi tar det beste scenariet for bygda, med 180 på Gran Hotell og ikke noen på Bolkesjø. Da er vi fortsatt i landstoppen for hva bygder det er naturlig å sammenligne seg med har tatt i mot. Om vi ser på et diagram for dette antallet så ser vi at det fortsatt er alt for høyt ut i fra fornuftige hensyn. Det ideelle ville jo vært en 50/50 deling, men det skjønner også vi at er utelukket i denne sammenhengen.  Men dette viser med all tydelighet at kommunens folkevalgte har et stort ansvar i denne saken. De har nå en gylden mulighet til å sette noen rammer for UDI. Vi er alle klar over at det da er en åpen mulighet for at UDI gjør som de pleier, anker saken til Fylkesmann og får medhold. Da er vi like langt, men da har i alle fall lokalpolitikerne forsøkt å balansere vedtakene i forholdet til kommunens innbyggere. Da kan de folkevalgte ha ryggen klar og de har virkelig forsøkt. Om de velger en ren ettergivende linje overfor UDI så svikter de sine egne grovt.

Vi i bygda ber ikke om noen 0-visjon, vi ber om en balansert avgjørelse som tar hensyn til alle parter og finner en middelvei der alle strekker seg litt og så får vi noe alle kan leve videre med. Det er noe å ta innover seg som lokalpolitiker i disse dager på Notodden.

kakediagram_300_40Nå er nok realitetene likevel slik at selv det siste scenarioet her, med 180/40, er å tro på for mye. Selv om det egentlig ville vært det mest fornuftige her. Nå skjønner vi det slik at UDI har vært så frimodige at de har sendt skriftlig garantier til Ordføreren om at de ikke vil etablere flere mottak på Bolkesjø. Vel, så la oss balansere et vedtak for Bolkesjø Hotell i stede. Om politikerne sier at det gis åpning for maks 300 plasser i Bolkesjøområdet, da begrenser de videre satsing på Gran, men det bekrefter jo UDI selv er uaktuelt uansett, så en slik begrensning vil jo bare ta UDI på alvor. Da vil man selvsagt presse bygda ytterligere, men likevel i en langt mer moderat grad enn 600, eller i verste fall 780 om det åpnes ytterligere på Gran.
Så om det er et lettere vedtak å gjøre, så er det uansett bedre enn slik det tegner i dag. I så fall vil fordelingen være som i diagrammet over. Fortsatt en horribel fordeling, men likevel langt bedre enn verste tenkelige plan her.