Vel, -Gjerde vant fram, men det var sammen med flertallet i partiet…

Telen lager i dag en sak på at «Gjerde vant fram» der ordføreren kommer til ordet og sier hun forsøkte å være tydelig i saken. Hun henviser til det tverrpolitiske vedtaket i formannskapet og at saken slik sett er å anse som ferdigbehandlet. Hun mener saken er ferdig debattert!

Til dette er det vel viktig å tilføye at saken ble ikke bare fremmet som årsmøtesak av undertegnede, den var uavhengig sendt inn som forslag fra både Austre Heddal Arbeiderlag og Gransherad Arbeiderlag. I tillegg er det verdt å merke seg at det som omtales i Telen som et «knapt flertall» var 29 for og 18 i mot, så vedtaket kan vel ikke med rette kalles et «knapt flertall». Det er tilnærmet 2/3 dels flertall, noe som er å anse som et godt forankret vedtak i partiet.

Er Bolkesjø-saken politisk sluttbehandlet? 
Nå er det engang slik, uansett hva som hevdes av ordføreren om dette, at saken har strengt tatt ikke vært oppe til noen velbegrunnet politisk behandling enda. Det er riktig at det etter langt tids påtrykk i høst ble tatt et initiativ fra ordføreren til en hastebehandling i formannskapet. Dette var et ekstraordinært møte den 17.12, altså en uke før jul, der de innkalte knapt viste hva de skulle diskutere på forhånd. Undertegnede satt som tilhører under dette møte, og det ble tidlig gjort klart fra de fleste at denne saken mente de allerede var «kjørt» og at det derfor ikke var noe å få gjort med selve etableringen. Så under disse forutsetningene ble det vedtatt en liste med krav fra formannskapet som skulle forelegges UDI.

Kommunen kom så sent på banen i saken at de fikk en «sms» ti minutter før formannskapsmøte skulle starte, der de ble gjort kjent med at avtalen med Søreide og UDI akkurat var signert. Ordføreren fikk likevel, etter å ha tatt en telefon til regiondirektør Eirik Eide i UDI, utsatt den endelige signeringen ved at UDI holdt igjen brevet med kontrakten fra postgang til dagen etter. Slik sett så var altså kontrakten med Søreide i praksis inngått og selvsagt et forhold det var umulig for formannskapet å ha noen som helst kontroll over, men at vedtaket fra dette møte skal stå igjen som den eneste politiske behandlingen av Bolkesjø-saken, det er utenfor min forstand. Jeg hører ordføreren sier det, men jeg forstår det ikke!

Balansegangen mot UDI
De som har jobbet med denne saken skal få ubetinget honnør for den jobben som er lagt ned i samtalene med UDI. Jeg er ikke ett sekund i tvil om at ordføreren har lagt betydelig press for å fremme både bygdas synspunkter og formannskapets vedtak i form av en del krav til UDI. Det skal hun ha honnør for. Det vi likevel må se i øynene er at dette er obligatoriske dialogmøter mellom UDI og vertskommunen, i dette tilfelle Notodden. Dette er å anse som administrative forhandlinger og er ikke en del av den kommunepolitiske behandlingen. Denne saken har kun vært oppe til debatt én gang i folkevalgte organer, og det er det tidligere nevnte ekstraordinære formannskapsmøte en uke før julaften. Jeg finner det i den sammenhengen underlig at de folkevalgte har tatt seg tid til å debattere mulige fremtidige kommunale drifts-løsninger i kommunestyret, men de avviser ethvert forsøk på å diskutere de lokale forholdene for et mottak. Her overlates det åpenbart til UDI å fastsette alle rammer.

Plansaken
Det jeg føler hverken ordføreren eller resten av de folkevalgte i tilstrekkelig grad tar innover seg i denne saken er at det eneste virkemidlet en kommune har til å sette noen rammer for mottaksetableringer i kommunen, er gjennom nødvendige godkjenninger knyttet til plan og byggningsloven. I dette bilde er ikke UDIs søknad behandlet enda. UDI sin dispensasjonssøknad skal opp til politisk behandling i Teknisk Utvalg den 16 mars. Hvordan kan det da hevdes at denne saken i prinsippet er avgjort?

Det viktigste veikrysset for kommunen til å fremme egeninteresse i saken er gjennom den tekniske behandlingen, og den hopper de åpenbart elegant over. Det må være lov å stille seg undrende til dette?

For det første så er det ingen som ikke har fått med seg at størrelsesforholdet mellom bygdesamfunnet og mottaket er i en størrelsesorden som mangler sidestykke i norsk asylpolitikk. Det er så hinsides ute av proporsjon at det må anses som et samfunnseksperiment. Men la oss nå for en gangs skyld la denne siden av saken ligge.

Kvalitet kontra kvantitet
Det som for politikerne burde være mer interessant er at de er i ferd med å begå samme feilen som dem de selv kritiserer, -asylbaronene. Iveren og optimismen for selv å drifte mottaket er nå så høy at denne entusiasmen står i veien for viktige betraktninger knyttet til den godkjenningen som skal behandles. De folkevalgte har alt for tidlig i saksprosessen flyttet fokus over til mulige drifts-modeller. Det skygger for viktige fakta.

Kommunen ønsker altså å ivareta denne driften selv, da under den forutsetningen at de mener de selv vil være den beste garantisten for kvalitet i driften. De tar på seg rollen som motstykket til profitthungrige driftsoperatører, mens de samtidig unnlater å ta seg tid til å diskutere hvilket antall brukerplasser som er fornuftig i forhold til at de som kommer skal ha et trygt og kvalitativt liv mens de er der. Vel, de sier at dersom UDI tar ansvaret for vannforsyningen så er det greit med inntil 600, som er UDIs ønske i søknaden. Om ikke, så setter kommunen en grense på 340 som er vannverkets kapasitet i forhold til hotellet. Hvorfor åpner mann for 600 i det hele tatt? Hvorfor tar man ikke hensyn til de som nå kommer og sikrer dem mot at UDI eller en foreløpig ukjent driftsopperatør i fremtiden kan pakke et lite hotellrom som er beregnet på maks 2 personer under korte opphold til å fylles med 3-4 personer som skal bo under slike forhold i måneder, eller faktisk år for enkelte. Er dette kvalitet?

Er dette noe Krf, SP, SV og Rødt bifaller og syntes er helt greit? Jeg undres selvsagt først og fremst, men når jeg hører ordføreren bekrefte fra talerstolen at «vi er forbi dette i saksprosessen» så gremmes jeg. Beklager!

Det er nettopp gjennom den kommende behandlingen av dispensasjon fra planverket at kommunen kan sette noen kriterier for akkurat dette. Hverken før, eller senere! Om de vil sikre kvaliteten for de som skal bruke stedet i fremtiden så er det nå dere har muligheten til å gjøre det.

Å glem ikke at når det gjelder UDI og deres beslutningstagere, så er de nok vant med at vann er noe som kommer i ubegrenset mengde bare du skur på springen. Det er nok de færreste av dem som har opplevd hva som skjer når man for eksempel ikke lenger har vann i klosettet… jeg bare sier det, om 600 trangbodde flyktninger ikke lenger kan dra ned etter seg på toalettet så går det ikke mange timene før situasjonen er relativt problematisk. For oss som lever med brønner og egne pumpehus så er dette erfaringer man gjør seg gjennom årenes løp, og jeg kan love at det er ikke noen drømmesituasjon med en felles «familiebøtte» på tunet.

Derfor burde nå de politikerne som virkelig er opptatt av kvaliteten i det som skal etableres på Bolkesjø bruke sin mulighet gjennom å sette vilkår for dispensasjonen som skal gis, slik at man ivaretar de som kommer på en best mulig måte. Det er nå de folkevalgte har denne muligheten. Så sørg nå for all del for at når flyktningene først ankommer kommunen og Bolkesjø så møter de et opplegg som virker og som ikke går på kompromiss med den reelle kapasiteten til bygninger og nærområde. Det er nå man kan sette kriterier som vil ivareta kvalitet i tilbudet for fremtiden, uansett hvem som måtte ende opp med anbudet på driften. -Det kommer først i neste fase.

Viktige signaler fra årsmøte i AP
Det er dette årsmøte til Notodden Arbeiderparti tar til orde for og det er dette flertallet i partiet nå har sagt at våre representanter må forsøke å få synliggjort i tiden frem til endelig behandling. Dette er ikke å anse som nok et sikkert «nederlag» i asylsaken, –det er å kjempe for noe vi tror på helt til punktum er satt. Skulle vi ikke få gehør hos resten av koalisjonen, eller opposisjonen for den sakens skyld, vel så er det i alle fall forsøkt. Vi må bøye oss for flertallet når endelig vedtak foreligger.

Dette er altså ikke en sak for eller i mot asylsøkere, det er et ærlig forsøk på å få våre folkevalgte til å se at de rammevilkårene som de nå skal vedta vil legge viktige premisser for kvaliteten på en fremtidig tjeneste. Det mener jeg er underkommunisert i den politiske debatten så langt, derfor var dette vedtaket viktig for å få satt lys på dette.

Så i motsetning til ordføreren så er jeg av den oppfatning at den viktigste delen av de folkevalgtes behandling i Bolkesjø-saken ennå ikke er gjennomført. Det skjer i Teknisk Utvalg innen kort tid!