Nå må grasrota i AP og LO våkne i TISA/TTIP saken!

Jeg er skremt over regjeringens iver etter å kaste norsk råderett over bord ved å jobbe aktivt for den lite omtalte TISA avtalen. Nå også en utflagging av styringen over finansvesenet i Norge som siste utspill. Dette strider mot grunnloven og støttes langt på vei av mitt eget parti, AP og fagrørsla i LO.

 

tisaArbeiderpartiet og LO sentralt svikter nå sine egne ved ikke å informere medlemmene og ta en gjennomgående debatt fra grasrota og opp hva som skal være vanlige arbeidsfolks syn i denne saken. Det vises en passiv holdning som undergraver arbeidet mot kommersialisering av offentlige oppgaver og tjenester til beste for folket.

Politisk rådgiver for Ap sin stortingsgruppe Marianne Seip sier følgende som en kommentar i saken: «Forhandlingene er basert på en erkjennelse av at global handel med tjenester stadig blir viktigere , og at det er behov for å tilpasse regelverket i tråd med dette . Slik vi ser det bidrar bindende forpliktelser til større åpenhet og forutsigbarhet . Klare regler reduserer dessuten muligheten for forskjellsbehandling , vilkårlighet og korrupsjon. Sikring av arbeidstakers rettigheter er en forutsetning fra vår side.»

Svada. TISA er ingen handelsavtale! Det er en avreguleringsavtale som vil sikre multinasjonale selskaper en rett til å overta store deler av det offentliges tjenesteyting i Norge. Det vil være en markedsliberalistisk avtale som flytter makten over – og utviklingen av – nasjonale offentlige tjenester, fra politikerne til de multinasjonale private selskapene. En slik avtale vil også være «ikke-reversibel», som betyr at den vil ikke kunne endres eller tilbakeføres til egen råderett over slike tjenester.  Dette vil selvsagt gå på bekostning av norske arbeidstakere sine rettigheter og det vil sette nye standarder for gjeldende kvalitetsnormer. Norske myndigheter sitter igjen med kun ett ansvar: Å tilrettelegge for en gigantisk privatiseringsprosess av den norske velferdsmodellen.

Hvorfor velger AP og holde sine medlemmer uinformert om dette? Hvorfor tar ikke LO tak og setter dette på dagsorden blant sine medlemmer?

Dette er den største trusselen mot den norske velferdsmodellen noen sinne og den vil rokke ved selvråderetten på en måte som jeg personlig tror kan være i strid med grunnloven.

Anniken Huitfeldt (AP) kommenterer det slik:
«Det er en forutsetning at en TISA-avtale ikke svekker det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester og velferdstilbud. Det må ikke legges hindringer for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerstandarder.
Det er også en forutsetning for oss at TISA ikke pålegger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlige tjenester på nasjonalt eller lokalt nivå. Det gjelder også muligheten for – gjennom politiske vedtak -å gjeninnføre offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert.»

Om AP-toppene virkelig mener det Huitfeldt sier så bør de omgående ta avstand fra TISA-forhandlingene. TISA er en udemokratisk avreguleringsavtale, og tjener hverken arbeidstakernes rettigheter eller landet generelt. Vi gir i praksis fra oss selvbestemmelsesrett over statlige velferdsgoder.

Nå må Ap og LO vise sitt ansvar overfor sine medlemmer og komme på banen i kampen mot TISA. Om ikke partiet sentralt ønsker dette, så må det komme et krav fra grasrota om at vi ikke finner oss i dette.

Da var oppfordringen gitt og et klart lokalt engasjement i saken haster!

 

Signer et nasjonalt opprop mot TISA/TTIPP her: Link til underskriftskampanjen