Irrasjonelle beslutninger fra UDI

hogufs

Fra Bolkesjø mot nærmeste by, Notodden… Her er det kun én ting å ta seg til: gå på tur i skogen!

 

Det er med undring jeg registrerer UDI sine beslutningsprosesser om dagen. Vi får håpe for UDI sin del at de likevel har sine argumenter, -argumenter jeg og mange med meg så langt hverken ser eller forstår. Det hadde vært på sin plass at de går ut og orienterer folket om bruken av våre felles nasjonale midler. At asylplasser koster, ja det vet vi. At beredskap koster, ja det vet vi også, -men er det nødvendig å sløse med millionene av den grunn?

Status for mottaksetableringen på Bolkesjø pr i dag (31.8.2016):

  • Det er signert en leiekontrakt for det tidligere hotell-bygget for to år, med virkning fra desember 2015. (innen bygget står klart er det ca 1 år igjen av den avtalen)
  • Det er gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for inntil 400 plasser med en gyldighet i 3 år fra våren 2016.
  • Våren 2016 stopper UDI anbudsrunden på driftsoperatøransvaret for mottaket. Begrunnelsen er at strømmen av flyktninger har stoppet opp og behovet er sterkt redusert.
  • Sommeren 2016 går det ut en pressemelding som sier at UDI har 12000 plasser ledig på landsbasis og at de utover høsten vil avvikle en rekke mottak innen 1.12.16.
  • I august 2016, -etter at signalene om massiv avvikling av mottaksplasser er kommunisert, starter likevel UDI med en rislings-prosess (brannsikring) av  Bolkesjø Hotell til en prislapp på antatt 5-6 mill. kr.
  • Det er på dette tidspunktet snart bare ett år igjen av leiekontrakten før UDI må innløse opsjonen de har på ytterligere 5 års leie.

UDI betaler i dag for en rekke plasser. Blant disse er den tidligere militærleieren Haslemoen i Våler kommune (Solør). Der har UDI et transittmottak med opp til 1000 som de tilnærmet nekter å bruke/fylle opp. Dette mottaket leverer plasser til under halve prisen av hva plassene på Bolkesjø vil koste staten. UDI har likevel valgt å nedlegge Haslemoen som Norges største, rimeligste og mest fleksible transittmottak med virkning fra 2018. Responstiden for nød-etatene er rundt 10 min for dette mottaket, i motsetning til Bolkesjø som har 45 min-1,5 time alt ettersom tid og sted for nød-etatene. Utvidelsesmulighetene på Haslemoen kan om nødvendig utvides raskt til flere tusen beboere om behovet melder seg, og reiseveien fra Gardermoen er 100 km. Fra Gardermoen til Bolkesjø er det 159 km. Hvorfor Bolkesjø fremfor det allerede etablerte og svært velfungerende Haslemoen drevet av Norsk Folkehjelp, og som kommunen ønsker at UDI skal videreføre?

På Raumyr på Kongsberg ble det gamle høyskolebygget bygget om for 10-12 mill. kroner for under ett år siden. 1000 transittplasser ble etablert. Mottaket har gangavstand til all tenkelig infrastruktur som er bra for flyktningene. Lege, sykehus, butikker, kino, kulturtilbud etc. Dette mottaket legges også ned. Det er 35 minutter kortere reisevei til dette mottaket kontra Bolkesjø. Men UDI velger altså Bolkesjø og 400 plasser og et investeringsbehov på mange millioner for å få det driftsklart, fremfor å beholde Raumyr/Kongsberg som beredskapsplass. Hvorfor? Hva er begrunnelsen? Forstå det den som kan!

UDI har brukt millioner på mottak som er rustet opp for så å legges ned bare måneder senere. De inngikk kontrakt for eksempel med Haraldvangen i mai 2016, for så å si opp avtalene 3 mnd. senere? I mai viste de allerede mye om tilstrømmingen. Riktignok så kunne det ha skjedd en styrket tilstrømming under sommermånedene, men UDI hadde allerede meget stor ubrukt kapasitet.

Hvorfor de nå velger å gå videre på Bolkesjø med kostnader i millionklassen hva utgifter angår er tilnærmet uforståelig så lenge de hadde alle muligheter til å sette en stopper ved å betale ut ett års leiekontrakt og blitt ferdige med det. De kunne også ha gitt eierne av bygget lettelser i de store kostnadene med forbedringer i selve bygget, noe som ville gitt en bedre bunnlinje for alle parter. Til og med kanskje et forhandlingsgrunnlag om det kontraktsmessige sluttvederlaget. I stede velger altså UDI å be byggeier om å fortsette opprustningen av bygget og de pålegger seg selv store investeringer  i brannsikringstiltak. Dette samtidig med at de altså legger ned langt mer samfunnsmessige egnede lokaliteter som allerede er ferdig finansierte, -som f.eks Kongsberg og Haslemoen.

Dette er det rett og slett vanskelig og forstå.

Det er tilsynelatende noen logiske brister i dette og det er det norske folks fellesmidler som betaler regningen. Det er altså på vår regning! Vel, så er kanskje ikke noen millioner her og noen millioner der så mye penger for UDI, men disse millionene kunne definitivt kommet godt med på mange andre områder i samfunnet dersom de hadde vært gjort tilgjengelige. Dette representerer en holdning til fellesskapets midler som rett og slett er vanskelig å akseptere. Dette bør ikke vi som innbyggere ha et lettvint forhold til. Vi bør reise oss og si klart i fra at dette aksepteres ikke med mindre at UDI nå går ut offentlig og forteller oss hvorfor de velger det på denne måten? Hva er begrunnelsen for de sterke prioriteringene av Bolkesjø som fremtidig beredskapsplass fremfor det som for lekfolk fremstår som åpenbart bedre og rimeligere alternativer?

UDI har kanskje gode argumenter for Bolkesjø kontra Haslemoen eller Kongsberg, men da må de kommunisere det! Frem til så skjer er jeg av den oppfatning at det foretas merkelige og uforståelige prioriteringer med folkets midler. Hvem har ansvaret for dette?

Les også denne artikkelen fra avisa Nordland 13.8.16

Les også denne artikkelen fra VG 29.8.16