Nå må distriktsnorge våkne!

Distriktsnorge er under angrep! Dette er ingen spøk, dette er grave alvor. Alt virker til å skulle sentraliseres, men hva betyr det i praksis? Regjeringen, bestående av H og FrP med støttepartiene V og KrF er godt i gang med å rasere distriktsnorge. Veldig mange av våre tjenester blir nå sentralisert og det topper seg i disse dager med kommune og regions-reformen. Distriktene må reagere nå. Vi har ingen tid å miste. Tiden for å reise seg med klare meldinger er inne.

Siden valget i 2013 er det foretatt strukturelle endringer på en rekke felter og mer er i vente.

I mai 2016 kom den nye stortingsmeldingen om NAV der det signaliseres færre NAV-kontorer. Regjeringen vil ikke tallfeste sentraliseringstallene, men maner om større kontorer på færre steder, og mer av tjenesten over på nettbaserte tjenester.

I januar 2016 ble 27 politidistrikter slanket til 12. Regjeringen innførte sin nærpolitireform. Denne skulle sikre mer politi i distriktene? Samtidig kan vi lese at de som gjør grasrotarbeidet i politiet er meget skeptiske til effekten. En helt fersk undersøkelse blant norske politifolk viser at hele 65 prosent mener at denne reformen vil svekke nærpolitiet. Verdifull lokalkunnskap blir borte når det er en tilfeldig politipatrulje med «fremmede mannskaper» som skal rykke ut, gjerne med responstid på alt fra 20 minutter til flere timer i ytterste konsekvens. For Notodden sin del så er nå politimesteren plassert i Vestfold. I hans nærmeste stab sitter den gamle politimesteren fra Telemark, men vedkommende er hjemhørende i Skien. Politistasjonssjefen på Notodden satt tidligere i den samme staben for Telemark når det var organiseringen. Selv det at hele Telemark var organisert under ett kammer i Skien var et problem for Notodden. Nå er vondt gått til verre og vi har ikke lenger noen stemme direkte inn der avgjørelsene tas.

Sykehussektoren er under press, tingretten, høyskolene, jernbanen selges ut stykkevis og delt, rovdyrforvaltningen bestemmes av byråkrater fra Oslo, – hvor skal dette ende?

Lokalt
Rjukan Sykehus er lagt ned, når er det Notodden sin tur? De vil rasjonaliserer vekk en røntgenlegestilling på Notodden nå, noe legene ved sykehuset er sterkt skeptiske til med tanke på akutt-funksjonen ved sykehuset? Sykehusets direktør bagatelliserer problemstillingen, men hvem kan tro at det er uproblematisk å slanke bort denne funksjonen?

Lokalt har vi sett denne situasjonen i miniatyr i mange år. Diskusjonen om Gransherad, Lisleherad og Heddal mot Notodden. Det er på mange måter den samme kampen. De samme argumentene. De samme redslene hos dem det angår mest. Utkantene. Nå er vi der alle sammen folkens. Notodden er blitt et slags Gransherad i en større sammenheng. Politiske krefter vil ha NAV til Bø. Politiet ble først flyttet til Skien, nå er hovedpolitisetet lokalisert til Tønsberg/Vestfold og vi har ikke lenger folk i staben. Det er våre lokale Brannmenn som kommer først når krisene inntrer. Jeg har tillit til at vi har flinke folk i Brannvesenet, men de er først og fremst brannmenn. Ikke politi.

Tingretten vil de flytte til Skien. Kanskje er den reddet enn så lenge, men sann mine ord. Det er et tidsspørsmål med den regjeringen vi har nå.

Passfunksjoner vil de legge til Skien. La oss regne lett på det. Vi har ca 15.000 innbyggere bare i vår kommune. La oss si at 10.000 av disse, altså 2/3 har behov for pass. Disse må fornye dette hvert 10 år. Det betyr at det vil være ca 1000 pass som skal utstedes pr år til innbyggere i Notodden. Deler vi dette på 230 virkedager så er det 4-5 pass om dagen. Hvor lang tid tror du du trenger for å dra til Skien og ordne pass og tilbake. Kjøreturen er alene 2-3 timer tur/retur (Husk: Det er forskjell på om du bor i sentrum eller i Gransherad/Bolkesjø i kjøretid), så må det beregnes ventetid på selve tjenesten, det er vel sjelden at man kommer rett inn. Så tar selve behandlingen 10-15 minutter, og i de fleste tilfeller så vil man måtte sette av tid til et måltid mat i løpet av denne tiden. Konklusjonen er at om man er presset på tid så kan man kanskje klare det på en halv dag, ofte vil nok dagen være avsatt til denne turen. 5 slike dagsverk tapt, -hver dag. Pluss kjøring, tap av arbeidsfortjeneste og merkostnader til mat, bomavgifter etc. Noen må altså betale sentraliseringsprisen. Vel, kanskje blir det billigere for staten, men hvem betaler innsparingen?

Kan vi ikke like gjerne ta merkostnaden over skatteseddelen enn å ta kostnaden når tjenestene kreves. Det er jo vi som må betale uansett. Det vil også fordelt kostnadene på alle. Ikke bare fremstått som en særavgift for de som bor i distriktene. Jo lenger ut i distriktet du bor, jo dyrere blir det slik det nå legges opp.

Videre: -Høyskolen var under sterkt press for ikke lenge siden, dette er ikke over. Nå er det ikke lenger Høyskolen i Telemark, det er Høyskolen i Sørøst Norge. Vi kan jo se oss som heldige siden hovedsetet for denne sammenslåingen ble lokalisert til Kongsberg. Men for Rauland, Ringerike og Vestfold er avstandene lengre.

DNB har forlatt byen. Posten leverer ikke lenger på lørdager og den lokale skolestrukturen har vært under sterkt press lokalt i forrige kommunestyreperiode. Et press som åpenbart fortsatt ligger der å ulmer.

Nei folkens, nå er tiden inne til å si i fra. Og det nytter ikke lenger å bruke lav stemme. Det må ROPES ut et klart budskap og det må aksjoneres slik at maktapparatet ser og skjønner at distriktsnorge ikke lenger finner seg i å bli herset med. Nok er nok. Jeg kunne foreslått at som en begynnelse kunne vi samlet en del bønder med møkka-spredere og spylt ned hele stortinget med ku-møkk blanda i vann. Hele forbanna bygningen. Da hadde de fått noe som kunne minne de på at Norge er mer enn bare store byer og tall på en bunnlinje. Det må i alle fall kraftigere lut til enn hva som er tilfelle i dag. For nå blir vi hverken sett eller hørt!

Vi er alt for snille i dette landet. Vi har glemt hvordan det er å stå på barrikadene. Hvordan det er å måtte kjempe for det man tror på. Sloss for det man har kjært. Men med hardere tider så kreves kampviljen tilbake. Vi på grasrota i distriktene må sette ned foten. Nok er nok!