Respektløst av Rådmannen

Forsiden og side 6 av dagens Telen fremstår som et illojalt utspill fra Rådmann Svein Aannestad i Notodden Kommune. Hans mandat er vel ikke å mene noe offentlig om prioriteringer vedtatt i kommunestyret. Rådmannen skal drive «AS Notodden Kommune» i tråd med de føringene han blir gitt av de folkevalgte. Når han nå velger å gå ut i Telen og konkretisere på den måten han gjør, så beveger han seg fra å være byråkrat til å formidle politiske føringer. Dette ligger neppe i Rådmannens mandat og kan ikke oppfattes på annen måte enn en sammenblanding av roller. Når han nå snakker koalisjonens flertalls-vilje midt i mot så skaper han grobunn for misstillit mellom Rådmannen og den sittende koalisjonen.

Rådmannen vet jo svært godt at det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som vurderer ulike løsninger i forholdet til videre drift av Gransherad Bygdeheim. I dette arbeidet er det flere aktuelle løsninger som er under drøfting. Nettopp for å finne driftsmessige løsninger som vil ivareta balanse i regnskapet selv med opprettholdelse av Bygdeheimen, -helt eller delvis. Dette utvalget har ennå ikke konkludert, så det burde vel uansett være på sin plass å vente med slike konkrete utspill til resultatene av dette arbeidet foreligger. Eller har Rådmannen allerede konkludert?

At Telen blåser dette opp er ikke uventet. De benytter enhver anledning til å rakke ned på koalisjonen generelt og AP spesielt. Og kan de i tillegg knytte de negative sakene opp mot Gransherad bygdeheim, Tinnesmoen skole eller den kommende nye barneskolen i Heddal virker det til at de er svært fornøyd. At Redaktør Jens Marius Hammer velger denne veien for avisa si er selvsagt opp til han som redaktør. Det får vi ikke gjort noe med. Det er uansett bare å beklage overfor alle de som faktisk sluker alt som står i Telen rått. For det er mange lokale lesere som faktisk gjør det. Det er et ansvar som Hammer åpenbart ikke tar særlig tungt på. Han om det.

Men at Rådmannen går ut og advarer som han gjør gjennom avisen er under enhver kritikk. Om han er redd for lånegjelden så kanskje han skulle tenkt på det før han og høyresiden hastet igjennom en storutbygging på Haugmotun rett før valget i 2015. Rådmannen må ta innover seg at det er andre prioriteringer som nå gjelder. Så får han være så enig med høyresiden som han bare vil. Budsjettene i kommende år vil nok som alltid bli trange, men det handler uansett om prioriteringer, og det er det de folkevalgte organene som tar seg av.

Tre millioner til drift av Tinnesmoen skole er ikke så mye penger at det trenger å blåses opp til noe som kommer til å velte lasset i fremtiden. Sett i lyset av at Tinnesmoen trenger denne skolen for ikke å bli Notodden by sitt fremtidige fattigmannstrøk, så er det en liten pris å betale. Å etablere egne bydeler som i praksis ender opp for de som ikke har råd til hus der skolene ligger er ikke noe Notodden skal gå for. Likt tilbud til alle er en god sosial profil. Det er det som ligger bak ønsket om å bevare Tinnesmoen Skole. Opprettholde Tinnesmoen som bydel på linje med alle de andre bydelene. Skal dette ivaretas må de også ha sin barneskole slik Tveiten har sin, Høgås har sin og Skogen med Sentrum har sin. Så har likevel de fleste fått med seg at det er delte meninger om dette, men vi har altså et demokrati og et folkestyre i kommunen som har bestemt dette gjennom en flertallsbeslutning. Slik skal det altså være. Og det selv om Rådmannen åpenbart mener noe annet. Derfor blir dagens utspill respektløst av Rådmannen.

Når det gjelder Gransherad Bygdeheim så vil jeg minne om at man får noe tilbake for fortsatt drift i Gransherad. Kostnadssiden er jo bare en del av dette. Hva sparer for eksempel kommunen på den samkjøringen som bygdeheimen representerer i forholdet til hjemmebaserte tjenester, kontra tids og lønnskostander som ellers ville blitt brukt på forflytting av personell mellom byen og bygda? Hva representerer plassene for lokale brukere fra Gransherad og Bolkesjø rent samfunsøkonomisk? Og hva betyr bygdeheimen for oppretholdelse av annen viktig infrastruktur i Gransherad som for eksempel butikken?

De samfunnsøkonomiske perspektivene er som vanlig utelatt i de høyredreide vurderinger som Rådmannen nå formidler. At han selv mener dette er nå én ting, at han går ut i avisa med det er noe helt annet. Slike utspill bør han ta som intern rådgivning til de folkevalgte dersom han mener det er prekært. Politiske utspill i avisa er det politikerne som skal ta seg av, ikke Rådmann.

Dette utspillet mener jeg krever en beklagelse eller eventuelt et dementi dersom Rådmannen mener seg feilsitert!