Det blåser på facebook…

Det er til tider artig å lese ulike facebook-tråder, ikke minst når man finner uttalelser om seg selv. Jeg registrerte jo debatten som stilte spørsmål om hvem som stod bak «slikerdet.no» i kjølevannet av saken om Rådmannens avisutspill den 2. mars og har i grunnen redegjort for akkurat det tidligere. Men jeg fant et svar der som fikk meg til å trekke på smilebåndet. Jeg skal la være å navngi forfatteren, men han gir meg ikke særlig mye kredd i alle fall…

Sitat av nevnte innlegg på facebook følger:

«Dette er ikke anonymt. Nettstedet, slikerdet, har bare en såkalt skribent. Der åpnes det ikke for debatt på annet måte enn fra «redaktøren» selv. Stedet har sin basis i kritisk samfunnsanalyse for Gransherad, Bolkesjø og deler av Heddal, det vil si enklaven Austre Heddal. For øvrig er det meningsløst å kritisere en rådmann for å sette den økonomiske dagsorden og å veilede de folkevalgte. Dette viser jo «redaktørens» kompetanse. Der analysene utelukkende går i en retning. Som ingen andre vet hvor er eller går.»

Innledningsvis syntes jeg det er verdt å nevne at samme person hadde en lang tirade på facebook i går der han snakker varmt om at folk skal ha respekt for politiske motstandere. At det er helt greit å være uenig på sak, men ikke greit å mobbe gjennom personkarakteristikker eller usaklige angrep på person. Dette er jeg selvsagt helt enig med vedkommende i, men tonen i det som skrives over her kan vel neppe anses å være upersonlig sakskritikk i så måte. Fokuset er vel her absolutt rettet mot meg som person og skribent og ikke mot saken i seg selv. Bare som en digresjon altså.

Jeg vil kommentere uttalelsene fortløpende. Setning for setning:

 «Nettstedet, slikerdet, har bare en såkalt skribent» 
Ordet «såkalt» sier i denne sammenhengen at signaturen for facebook-innlegget mener at undertegnede ikke er å anse som en «ekte» skribent. Vedkommende reduserer undertegnede til å være en «liksomskribent» – I forståelsen av én som tror han er skribent, men som ikke når helt opp til det. Det er det selvsagt lov å mene, men det er likevel noe nedlatende i tonen på dette som vitner om manglende respekt for meningsutvekslingen.

En skribent er nå en skribent. Hverken mer eller mindre. Ingen er «såkalt» skribent. Enten skriver du, eller så gjør du det ikke. Men det finnes selvsagt både gode og dårlige skribenter. Det er en annen sak. Men skal man tas, så bør man tas på innholdet i det som skrives, ikke det faktum at man skriver.

«Der åpnes det ikke for debatt på annet måte enn fra «redaktøren» selv.»
Vel, det åpnes ikke for debatt i det hele tatt på denne siden. Heller ikke fra redaktøren selv. Jeg debatterer ikke her, jeg fremsetter egne meningsytringer. Denne portalen er ingen debattside, det er en politisk blogg der undertegnede utdyper egne tanker og holdninger til hva som skjer i Notodden-politikken. Jeg er ikke interessert i å drifte noe som tar form som en facebook-tråd med den ene kommentaren villere enn den andre. Jeg kommer med mine betraktninger, så kan folk danne seg en mening og selvsagt ta debatten videre på facebook om de vil. Men da er det utenfor mitt redaksjonelle ansvar. At det er delte meninger om mitt syn på saker som belyses lever jeg selvsagt godt med. Det skulle bare mangle om det ikke fantes ulike syn på ting. Det er jo nettopp derfor at jeg holder på med dette, fordi jeg er lei av at Telen har enerett på å skape folkemeninger.

«Stedet har sin basis i kritisk samfunnsanalyse for Gransherad, Bolkesjø og deler av Heddal, det vil si enklaven Austre Heddal.»
Hva mener du egentlig med dette da? Jeg tar for meg hele kommunen, ikke bare bygdene slik du får det til å høres ut her. At jeg er særskilt opptatt av distriktene er ingen hemmelighet. Og godt er nå det, for det er ikke akkurat så veldig mange i Notodden som formidler en helhetlig kommunal tankegang. Da i forståelsen av at «helhetlig» inkluderer mer enn bare de sentrumsnære områdene. For kommunen er faktisk ganske mye mer enn det. Jeg vet jo at du har en noe redusert forståelse for akkurat dette, men der er vi altså uenig. Det kan da umulig være galt å se helheten fremfor en ensporet tankegang kun knyttet til mulighetene som ligger i de sentrumsnære områdene.

«For øvrig er det meningsløst å kritisere en rådmann for å sette den økonomiske dagsorden og å veilede de folkevalgte»
Rådmannen blir ikke kritisert for å veilede de folkevalgte. Her leser du ikke innlegget godt nok og du blottlegger at du heller ikke har skjønt selve innholdet. Er det fordi du har vært mer opptatt av å ta skribenten enn å forstå budskapet?

Det som kritiseres er at Rådmannen går offentlig ut i Telen og uttaler seg negativt om den politikken som koalisjonen gjennomfører. Dette ved å gi folket signaler om at koalisjonens driftstruktur innenfor helse og skole ikke samsvarer med hva han selv mener vi har råd til i fremtiden. Nå er vi ved sakens kjerne, for dette burde ikke rådmannen ha sterke meninger om i avisa.

Han kan mene noe om dette når han snakker direkte med politikerne internt og han har i tillegg sin mulighet til å formidle dette i administrasjonens budsjettforslag som han fremlegger for politikerne hvert budsjettår. Han skal ikke mene noe offentlig om spesifikke prioriteringer som er vedtatt av det folkevalgte styret. Han skal være lojal og drive kommunen etter de retningslinjene flertallet i kommunestyret til enhver tid pålegger han.

Det siste betyr ikke at han er avskåret fra å veilede politikerne, selvsagt kan han det, men ikke i Telen. Og om de folkevalgte velger en annen løsning enn det rådmannen råder de til, så er det rådmannen som taper den kampen. Punktum. Da kan han ikke annet enn å jobbe for gode løsninger innenfor de rammene som er lagt.
Det er derfor det blir å anse som illojalt av en rådmann å gå ut i avisa og snakke sine flertalls-politikere midt i mot slik han gjorde 2.mars i år. Han skal ikke drive politikk i det offentlige rom, han skal drive forvaltning etter rammer gitt av politikerne.

Så rådmannen er ikke kritisert for å veilede politikerne, men snarere for å ha gått ut offentlig og forsøkt å skape usikkerhet rundt klare kjernesaker hos flertallspartiene i kommunestyret. Hans utspill legitimerer på mange måter ovenfor Telens lesere at løsningene til den sittende koalisjonen er dårlige løsninger for fremtiden. Samtidig underbygger det opposisjonens løsninger med at nedleggelse av Tinnesmoen skole og nedleggelse av driften ved Gransherad Bygdeheim er en bedre løsning for kommunen. En slik forvirring burde ikke Rådmannen bidra til da hans oppgave kun er å gjennomføre de vedtak som fattes og som alltid vil måtte ha en klar forankring i driftsbudsjettene. Det er dette som kritiseres. Hverken mer eller mindre.

Det betyr ikke at undertegnede ikke ser eller skjønner hvilke utfordringer som faktisk ligger i det å være ansatt som leder for den administrative delen av en tillitsmannstyrt organisasjon. Dette er intet nytt under solen. Du har den samme maktkampen i en rekke organisasjoner som er basert på samme lest. Der et apparat av tillitsvalgte skal legge føringer og en gruppe ansatte skal lede og gjennomføre. Her skal man ha svært lojale og beviste ledere i den ansatte delen dersom man skal lykkes godt. Dette er ofte en svært krevende øvelse, spesielt for de som er ansatt. Og jo mer glad den ansatte lederen er i egen maktposisjon, jo verre blir øvelsen. Dette forsterkes ytterligere den dagen de tillitsvalgte føler seg dolket i ryggen eller blir overkjørt. Da er ofte begynnelsen på slutten allerede i gang.

Så her gjelder det for Rådmannen å være ydmyk. Det er faktisk et godt og velmenende råd. For dersom det skulle komme til en sterk maktkamp mellom han og den sittende koalisjonen, så er det gitt hvem som taper og det vet nok Rådmannen fra før.

«Dette viser jo «redaktørens» kompetanse» 
Denne ironiseringen er sleivete og unødvendig og sier vel mer om den som bringer det til torgs enn om undertegnede. Ytterligere kommentarer her er unødvendig.

«Der analysene utelukkende går i en retning.»
Jeg antar at dette er en antydning om at mine meninger og analyser utelukkende går i retning og favør for distriktene utenfor Notoddens sentrumsnære områder. Den som hevder dette blottlegger en forutinntatt holdning om hva jeg står for og vedkommende kan umulig ha lest innholdet i det jeg skriver særlig nøye. I saken denne uttalelsen referer til var det rådmannens utspill i Telen som var tema. Her blir det negativt fokus på to institusjoner i kommunen. Gransherad bygdeheim og Tinnesmoen Skole. Men min kritikk av rådmannen handlet jo ikke spesifikt om dette, den handlet om Rådmannens lojalitet, eller rettere sagt mangelen på sådan, til den sittende politiske koalisjon. Så du skyter åpenbart fra hofta og det er lite sjarmerende.

«Som ingen andre vet hvor er eller går.»
Vel, det er nok mange som både vet og forstår hvor mine meninger går. Jeg er selvsagt lokalt venstre-dreid i meningene mine og slik sett er det nok mange på høyresiden i lokal-politikken som irriterer seg over mine utspill og som definitivt ikke deler min begeistring om mangt og mye. De to politiske fløyene i denne byen er jo så rigide på hver sin side at det er nesten håpløst. Men dette er en politisk kultur (eller ukultur om du vil) som har utviklet seg over lang lang tid og som det vil være svært krevende å få justert i  sin grunnleggende form. Derfor må vi bare innse at vi tenker ulikt på en del ting, men det er ikke ensbetydende med at man er kompetanse-løs eller går i blinde. Nå skal det sies at kilden til facebook-innlegget det vises til ikke formelt tilhører høyrefløyen i Notodden, selv om meningsutvekslingene til tider er så blå i farge fra den kanten at det må være lov å stusse over akkurat det.

Det er uansett slik, at når jeg leser slikt på facebook, så skjønner jeg hvorfor jeg tok beslutningen om ikke å åpne for debatt på bloggen «slikerdet.no»!