Politiske krampetrekninger fra opposisjonen!

For en farse å lese Telen om dagen. Hele opposisjonen spreller tilsynelatende med åndenød. Ingen skjønner noen ting, -liksom. SV og FrP side om side, og Fossli nærmest freser på forsiden av Telen fredag 29 juni. Det antydes «Politisk katastrofe»… Og til det siste kan jeg si meg enig med Fossli, dog med motsatt fortegn av hva han egentlig forsøker å formidle. For opposisjonen blir det nok en aldri så liten «politisk katastrofe» når de nå mister sin sterkeste støttespiller for opposisjonens politikk.  

Jeg vil innledningsvis si at jeg kjenner ikke saken om Rådmannens sluttavtale særlig inngående, men jeg følger nå med i det politiske landskapet og jeg har friskt i minne hvordan Rådmannen håndterte «Bolkesjøsaken». I den saken var han en mester i å manipulere saken i den retningen han selv ville. Enten gjennom hvordan ting ble trenert. Andre ganger stikk motsatt med forhastede vedtak. Gjennom å tilnærmet «skjule» de delegerte vedtakene til så sent på kvelden at alle i teknisk utvalg «så dobbelt» når de delegerte beslutningene ble ramset opp i hopetall… og midt inni der var det viktige avgjørende vedtak hvor tilnærmet bare saksnummeret kom frem. Resultatet ble at avgjørende vedtak ble fattet uten at folk helt skjønte hva de egentlig hadde sagt ja til.

Om vi går lenger tilbake, til Aannestads tid som rådmann på Ringerike, så er det mye som forteller meg at han har ikke akkurat noen «mastergrad» i å tilpasse seg et politisk styresett dersom han er politisk uenig selv. Derfor fungerte sikkert dette bra på Notodden så lenge han var rådmann for Jørn Christensen og en høyreledet posisjon. Da var de jo stort sett enige om hvordan det skulle manøvreres og hvordan felles mål skulle nås. I 2015 ble det som kjent et skifte på Notodden og dette likte nok ikke hverken Rådmannen eller hans egne i høyresiden av politikken særlig godt.

Gunnbjørg Fisketjøn (V) går ut i Telen og er skuffet over prosessen. Hun mener «rett ut sagt» som hun betegner det, at han har vært dyktig. -Vel, han har vært flink til å te seg i møter, det skal han ha. Og han er skarp nok til å skjønne når han bør se en annen vei. Men, noen ganger så har det også forekommet at «sinne» koker synlig på innsiden av fyren og han har hatt åpenbare problemer med å beherske seg. Han er definitivt en mann som liker å ha styringen selv. Når han måtte gi slipp på kontrollen var det aldri enkelt. Om man har fulgt litt med i timen så er det ikke vanskelig å få øye på disse personlighetstrekkene. Når vi da i tillegg har sett flere utspill i Telen der han har gått posisjonen midt i mot, mer eller mindre «stukket en politisk kniv i ryggen på ordføreren ved flere anledninger» så skal det vel ikke så mye til å skjønne hvorfor det oppstår gnisninger.

Men dette ser altså ikke Fossli, Christensen, Løberg, Fisketjønn, Hammer og alle andre som nå står frem med spalteplass? -Merkelig!

Jeg har en rekke ganger, her på «Slikerdet.no», påpekt de skjulte agendaene, misstilliten til Ordføreren, problemene rundt det å være ansatt leder av en tillitsmannstyrt organisasjon når man ikke alltid ser sin egen begrensning… Det er mye som har skurret i dette bilde. Så at det nå er inngått en sluttavtale kommer aldeles ikke som noen bombe. Det burde det ikke gjøre for Fossli heller. Innerst inne tror jeg han vet inderlig vel hva som ligger bak av årsaksforhold her. Og at opposisjonen nå går politisk svekket ut av denne avgangen synes åpenbart, så at de «spreller» litt nå er vel helt naturlig.

La oss nå se litt på hva som er de få fakta som formidles i saken:

  1. Det er signert en gjensidig avtale der det er felles enighet om å ikke gå i detaljer utover selve avtaleteksten. Ergo, det er ikke bare Ordføreren som står bak tausheten. Kanskje det faktisk er Aannestad selv som ikke ønsker noen særlig utdypning av problemstillingen? Så vidt meg bekjent hadde han også en tilsvarende klausul i avtalen med Ringerike kommune når han «gikk» fra jobben der. Der var det også advokater som stod for forhandlingene.
  2. Han «tvinges» til å avslutte sin tid i kommunen fra sitt «hjemmekontor» – Hva forteller det oss egentlig? -At Rådmann og Ordfører er som perlevenner å regne? Neppe!
  3. Bakgrunnen er kortfattet angitt som «samarbeidsproblemer». Mener opposisjonen at de ikke har merket dette tidligere? Mener de virkelig at dette har de ikke fanget opp? I så fall stiller jeg store spørsmålstegn ved gangsynet til de som sitter i politiske verv og posisjoner for opposisjonspartiene. Man må vel være tilnærmet «blind» om man ikke har oppfattet disse politiske vibbene. De har tilnærmet vært der siden AP tok over ordførerkjede.
  4. Det har vært advokater som har bistått hele prosessen. Aannestad har vært representert ved tidligere justisminister og nå advokat Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort og Kommunen har fått juridisk bistand fra KS (Kommunens Sentralforbund). Jeg kan ikke engang forestille meg at advokaten til KS har veiledet Ordføreren i denne prosessen på en måte som strider med politisk kutyme i slike saker. De vet nok svært godt hva de holder på med.

Det rakkes ned på posisjonen over en lav sko, men løft blikket å se hva som er lovet og hva som er gjennomført så langt i perioden. De som oftest må stå i kritikken fra opposisjonen er AP og derfor kan vi jo se litt hva de lovet i sitt valgprogram og hvordan det er jobbet med:

  1. Jobbe for at Tinnesmoen skole skulle opprettholdes. – Innfridd!
  2. Ruste opp Sætreskolen – innfridd
  3. Oppretholde «Heimen» i Gransherad – Tilnærmet innfridd (litt redusert tilbud)
  4. GS veg i Gransherad – Vedtatt og under gjennomføring – innfridd
  5. Ny barneskole i Heddal – Ikke innfridd, men ikke glemt. Fylkesmannen har kommet med innsigelser mot de planene som forelå og dette utsetter dessverre prosjektet noe.

Når denne «Regjeringen» tok possisjonen etter valget i 2015 så var Notodden på randen av stupet økonomisk med kr. 0,- på det såkalte disposisjonsfondet («på bok»). Nå 2,5 år senere har vi ca 150 mill. i dette fondet («på bok») og  koalisjonen med AP i spiss har innfridd tilnærmet alt som er lovet, bortsett fra ny barneskole i Heddal.

Det siste her, altså barneskole på Vidar, var vel Rådmannen grunnleggende i mot. Her var han vel (som vanlig) enig med Christensen (H) og Fossli (V) om at det er en bedre løsning med barneskole på Sem og ny felles U-skole for Heddal og Notodden på egnet tomt i byen. En tanke som har streifet meg er om Rådmannen, med bakgrunn i dette, kan ha påvirket/forledet Fylkesmannen, bevisst eller ubevisst, til å komme med de innsigelsene som stoppet Vidar-prosjektet? Jeg stiller dette spørsmålet fordi dette er en kjent måte å utøve makt på uten at det trenger å vises offentlig. Det er selvsagt en konspirasjon, hverken mer eller mindre, men etter å ha sett metodene som ble lagt til grunn i deler av sakshåndteringen i Bolkesjøsaken ville det ikke forundre meg. Tanken har derfor streifet pannelappen, jeg må innrømme det.

Jeg skjønner at Heddølene er utålmodige nå, men de bør vite at det tas ikke lett på i posisjonen at Vidar-prosjektet er blitt utsatt. Men det er faktisk litt utenfor de lokale politikernes kontroll akkurat nå. Én ting er i alle fall sikkert, blir det Høyre som får makten i 2019 så blir det ikke den skolemodellen som er planlagt og lovet i Heddal nå, med mindre man rekker å få igangsatt en byggesak før valget i 2019. Nettopp her ligger det et motiv for saksmanipulering. Altså å få utsatt saken til etter valget i 2019 i håpet om at det blir et skifte i den politiske styringen. Det er jo en kjensgjerning at Rådmannen gjennom sin saksfremstilling av utsettelsen, forsøkte og føye til at «planene for ny barneskole i Heddal skulle inngå som en del av den nye arealdelsplanen. Det ville satt en effektiv stopper for arbeid med planlegging og utredning av alternativer til Vidar nå. Arealdelsplanene vil nemlig ta lang tid. Våkne politikere i posisjonen fikk derfor fjernet denne setningen i vedtaket. Dette sikrer i alle fall at det er mulig å jobbe videre med saken nå slik at man slipper å vente på arbeidet med planverket før man kan ta tak i det. Slike småting får meg til å undres over om det eksisterer «skjulte agendaer». Uansett, skjulte agendaer eller ei, det bygger i alle fall ikke opp tillitsforholdet mellom Rådmann og posisjonen når man ser slikt.

Så kan det vel også nevnes, når vi er inne på dette med tillit og maktkamp, at det er svært lenge siden at posisjonen leverte inn et nytt «delegasjonsreglement» med beskjed om at dette skulle fremmes som kommunestyresak. Rådmannen sendte forslaget til kommuneadvokaten for en juridisk gjennomgang, der er det enda så vidt jeg vet. Riktignok etter gjentatte runder frem og tilbake mellom Rådmann og kommuneadvokaten. Hvem er det som finsliper på utkastet og hvorfor? For de uinnvidde så er delegasjonsreglementet det dokumentet som gir Rådmannen sine retningslinjer for hvor mye han kan foreta seg administrativt. Altså en regulering av Rådmannens praktiske makt. Han hadde, fra den forrige høyrestyrte posisjonen, en meget vid fullmakt gjennom det gjeldene delegasjonsreglementet. Dette ville nåværende posisjon endre på, så hvorfor er ikke dette fremmet for kommunestyret? Det er sikkert minst ett år siden Rådmannen fikk forslaget i hende. – Hvorfor treneres det?

Jeg skjønner at Rådmannen ikke likte at hans fullmakter skulle endres til «det verre» for han selv. Men det inngir altså ikke tillit dersom posisjonen føler at slike saker treneres av hensynet til egen maktposisjon.

Derfor er det slik jeg opplever det neppe bare én konkret årsak til sluttavtalen som nå er undertegnet. Det er nok heller summen av mange ting som til slutt har endt opp i en alvorlig samarbeidskonflikt. I noe som er så altomfattende at den grunnleggende tilliten mellom kommunens øverste politiske og administrative ledelse rett og slett er skadet permanent. Da må noen gå. Fossli kommenterte på facebook at «udugelige ledere bytter man ut», da med adresse til ordføreren mellom linjene. Men om Fossli hadde tenkt seg om så skjønner han også at ved en konflikt mellom en ansatt leder og en folkevalgt leder i en tillitsmannstyrt organisasjon så er det ikke noe spørsmål om hvem som trekker det lengste strået. Den ansatte må gå. Punktum.

Det er vel nettopp derfor Rådmennene har de romslige avtalene de har. De sitter ofte utrygt i båten, uansett hvor enn feilen måtte ligge. Slik er det bare.

Det er selvsagt at forholdet mellom Rådmann og Ordfører må være bunnsolid. God kjemi er alfa og omega for å få til et team som drar lasset i samme retning. Spriker dette over tid så tvinger endringer seg frem. Rådmenn er som fotballtrenere. Når klima på et tidspunkt blir uutholdelig så er det naturlig at Ordføreren henter inn den ekspertisen som kreves for å løse problemet, i dette tilfellet ble det KS. Jeg tror nok at KS som profesjonell partner var langt mer riktig her, enn å forsøke å løse dette i fellesskap sammen med Fossli og Christensen. Det ville neppe ha ført mye godt med seg, snarere tvert i mot.

På Ringerike kommenterte ordføreren en gang at det kostet kommunen 5. mill å bli kvitt Rådmanen, -men det var verdt hver krone, mente han. På Notodden ser det ut til at det blir adskillig billigere… vi får trøste oss med det og håpe på bedre tider.

-Skal se det kanskje blir skole i Heddal likevel?