I skyttergravene er det kaldt i lengden…

Nå bør kanskje tiden være inne for å be folk om å besinne seg. Stoppe opp, puste dypt og løfte blikket litte grann. Dette tenderer snart til mobbing og det fremstår som usaklig og smakløst.  I går har Telen gitt spalteplass til det ene hylekoret etter det andre helt uten motvekt i debatten. Ole Bjørn Skahjem, Anne Haugen Wang, Torun-Anita Hilden Iversen, Else Åsen… de øser ut av seg, men det er ikke krig. Det er ingen kuler som treffer om dere ser litt over kanten av skyttergravene deres. For det er fult mulig å se denne saken i et langt mer nyansert lys enn det som formidles i Telen om dagen.

Telen gjør en formidabel jobb med å piske opp stemningen. Det skal de ha. Og de lykkes faktisk med å reise hatet mot arbeiderpartiet generelt og Ordføreren spesielt, hos enkelte. «Flott» at vi har en slik broileravis i kommunen som ser nytten av dette. Hva skulle vi egentlig gjort uten?

Det er selvsagt ikke et problem at disse negative stemmene slipper til, de skal så absolutt få ytre seg fritt. Problemet oppstår først når disse stemmene ikke balanseres med noen artikler som også ser dette fra den andre siden av saken. Det er dette som bringer det hele så ute av balanse. Det er når kritikken blir massiv og ensidig over tid at varsellampene burde begynne å lyse. Der er vi på mange måter nå.

Jeg skal derfor forsøke å belyse saken med utgangspunkt i den kritikken som ble fremsatt i ytringer i Telen fredag 6 juli.

Først av alt går jeg til overskriften på innlegget til Ole Bjørn Skahjem. Det er en konklusjon, ikke et spørsmål. Jeg bare nevner det… «Rådmann må gå fordi han har et annet politisk syn enn ordfører ?». Det Skahjem gjør her er å gå langt i å beskylde ordføreren for å ha presset ut Rådmannen med bakgrunn i at han har en annen personlig politisk overbevisning enn Ordføreren selv.

Det er en hard påstand som Skahjem neppe har belegg for. Det er selvsagt formildende at han har satt et feilplassert spørsmålstegn på slutten, for det indikerer selvsagt at han muligens mener å stille et spørsmål, fremfor å konkludere slik setningen ellers tilsier. Skal man først bruke ordets makt med nyanser, så må man være nøye. For det som skulle være brodden her, spørsmålet som skulle henge i luften, «er det noe i dette eller er det ikke?», ja det mister sin styrke og ender opp som en konklusjon. Da er det raskt en beskyldning mer enn et spørsmål. Da er Skahjem fort ute på glattisen. Forøvrig så snakker han i fortsettelsen om at dette ligner på styresett i totalitære stater der meningsmotstandere knebles eller fjernes uten årsaksforklaringer. Her underbygger han altså sin egen «konklusjon» i overskriften. Hva bygger du slike påstander på Skahjem? Hverken Jeg, du eller de fleste andre som uttaler seg i denne saken kjenner bakgrunnen for sluttavtalen som er inngått. Så slike paralleller kan vi ikke trekke. Det finnes ikke grunnlag for det overhode. Det vitner om et låst syn. En vrangforestilling. -Og jeg utdyper gjerne:

Om vi løfter blikket litt og ser på mulige årsaksforhold basert på ting som er kjent fra før så skjønner vi at det ikke er usannsynlig at det kan ha oppstått gnisninger som var av en slik karakter at det måtte en endring til. Det er mer enn nok og ta av og alt dette burde være kjent for alle som er litt mer enn middels opptatt av lokalpolitikk og det som skjer der. Da spesielt alle de som er aktive i sine respektive partier eller de som til og med sitter i kommunestyret. De kan ikke unngå og ha fått med seg disse gjentakende momentene rundt den avgåtte Rådmannen. Han har jo vært diskutert fra første stund. Helt siden han ble foreslått inn av vår forrige Rådmann, Magnus Mathisen. Aannestads tidligere «buddy» fra Ringerike Kommune.

For dersom Rådmannen bruker sin makt eller posisjon til å trenere vedtak som er vedtatt gjennomført, fordi han ikke er enig med vedtakene, da går han i så fall for langt. Om dette har skjedd skal være usagt, men jeg fulgte hans saksforberedelser nøye i Bolkesjøsaken for et par år siden og jeg så hvilke metoder han brukte for å manipulere seg vei, da gjennom delegerte vedtak og trenering der det var nødvendig. Jeg så hvordan han overså rapporter når det ikke var formålstjenlig å ta hensyn til de og hvordan han brukte ord-lyder fra andres advokatrapporter når det  passet han selv senere i saksgangen. Så jeg vet at han kan «rådmannsknepene» for å få det som han vil. Jeg kjenner også folk som var tett på hans forrige arbeidsgiver, Ringerike kommune. Det bekreftes samme mønster der. Jeg har snakket med folk som jobbet i Ringerike kommune på den tiden og de forteller om en Rådmann med et enormt kontrollbehov. Jeg sier ikke at det er slik nå, jeg bare sier at historiene er mange og at det også på Notodden har vært åpenbare saker der hans fremtreden har blitt lagt merke til i negativ retning. For eksempel når han gikk ut i avisen og beskyldte Ordføreren for å ha bevilget 500.000 over bordet uten fullmakt til OL søknaden fra Telemark. Hva var agendaen da? Det er selvsagt ikke bra at han gjør slikt. Han og Ordføreren er jo de to som skal stå sammen om å dra lasset i riktig retning, og sammen mot «røkkla» når det stormer. Han tonet riktignok saken ned etterpå, med litt krisehjelp fra sine venner i Høyre og Venstre med å bagatellisere, men han sto frem med et stort oppslag i avisen og regelrett dolket Ordføreren i ryggen. Og Telen lot det skje åpenbart helt uten noen kritisk vurdering.

Videre så kan vi spørre oss om hastverket rundt salg av Nordbygda skole? Hvorfor hastet det så voldsomt? Mens derimot saksfremstillingene for å få utredet flere alternativer til ny skole i Heddal er trenert over tid. Dette arbeidet kunne vært ferdig nå til sommerferien, men vil på grunn av trenering fra Rådmannen tidligst bli ferdige i oktober. Han forsøkte seg til og med med en liten unnselig ordlyd i sin innstilling til vedtak etter at fylkesmannen hadde bedt om flere alternativer til skole på Vidar. Der forsøkte han å knytte den utredningen til arealdelsplanarbeidet. Det er et omfattende arbeid som kommer til å gå langt inn i neste kommunestyre-periode. Det ville i praksis satt en stopper for ny barneskole i Heddal til langt over valget i 2019. Noe som selvsagt ville vært applaudert av Høyre og Venstre og helt i tråd med deres ønsker. Heldigvis for Heddølene så var det noen i posisjonen som var våkne og fikk fjernet den setningen. Det er faktisk nærliggende å tenke at dette er beviste valg for å forsøke å stoppe lovlige vedtak som han er forpliktet til å gjennomføre i rollen som Rådmann. Selvsagt kan han relativt lett unnskylde slike handlinger, men det er likevel påfallende. Og det trenger ikke knyttes til hans personlige politiske ståsted, det er handlingene han her foretar seg som Rådmann som ikke er i tråd med det mandatet han har i jobben sin. Så at han sier i fra at han mener det er en økonomisk dårlig idé er selvsagt greit, men når kommunestyret er uenig med han så må han bøye av. Det er kommunestyret som legger føringene i kommunen, ikke Rådmannen. Da blir det veldig feil om man sitter igjen med inntrykket av at han i ettertid av vedtak bruker alle knep han kan for å utsette eller hindre vedtatte gjennomføringprosesser. Og da knyttes fort de personlige politiske preferansene til hans handlinger som Rådmann. Dette er selvsagt svært uheldig og uakseptabelt om det fremstår som et mønster.

Så hva med delegasjonsreglementet? Som han har fått beskjed om å sette opp på kommunestyrekartet for over et år siden? Det er det reglementet som styrer hans makt og fullmakter som rådmann. Disse retningslinjene er strammet inn av koalisjonen i en revidert versjon, men den må vedtas før det trer i kraft. Det justerte forslaget har nå pendlet mellom rådmannen og kommuneadvokaten i et års tid, att og fram med ørsmå justeringer, -hvorfor? Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn trenering. Motivet her er også opplagt, det er for ikke å få sin egen makt redusert gjennom nye føringer. Det finnes ingen andre grunner. De nye retningslinjene ville begrenset hans muligheter i fremtiden til å kunne benytte seg av slike treneringsteknikker og såkalte delegerte vedtak.

Slike ting kan altså ligge bak, for dette er kritikkverdige forhold som er kjent uavhengig av det som nå skjer. Det er sikkert andre årsaker til at det nå foreligger en signert sluttavtale, men dette viser noen sider ved Rådmannen som forteller meg at det kan være utfordrende å forholde seg til dette over tid. Hva som har fått lasset til å vippe vet jo som sagt vi ingen ting om. Men dette vitner i alle fall om at de som forherliger han i rådmanns-rollen, de ser bare halve bilde og erkjenner åpenbart ikke at det også finnes noen sider ved denne figuren som var vanskelig å forholde seg til. For ikke å gjøre dette vanskeligere enn det trenger å være så legger jeg derfor alt dette inn i tankene mine rundt det som nå fremstår som en litt lukket sak og så aksepterer jeg at partene har valgt å holde de konkrete årsaksforholdene partene i mellom. Det gir jeg begge sider i saken respekt for og trenger derfor ikke å terpe mer på det. Her må vi kunne stole på at prosessen var nødvendig og med det gi partene den ro som avtalen krever. Jeg kan ikke engang forestille meg at Ordføreren har igangsatt en så alvorlig prosess uten å ha drøftet dette nøye både med sine rådgivere og sine nærmeste i koalisjonen. Det burde både Telen og opposisjonen også klare å se, dersom de vil.

Slik sett var det antagelig bare én grunn til at Rådmannen var så positiv til åpenhet i dette møte. For samtidig med at han slo om seg med «åpenhet» så passet han på å nevne at det ville uansett kreve at ingen refererte noe om bakgrunnen for avtalen. Der var avtaleteksten klar. I et åpent møte ville det være større muligheter for at Ordføreren hadde gått i en felle og kommet i skade for å forsnakket seg etter press om detaljer, noe som ville vært å anse som et avtalebrudd sett med Aannestad sine øyne. Derfor ble det også avgjørende viktig å ikke svare utover avtalepunktene som var det kommunestyret faktisk skulle ta stilling til. Det er jo ikke vanskelig og forstå dette slik avtaleteksten er formet. Det ville jo ved et eventuelt «forsnakket øyeblikk» fort kunne ført til nye rettsaker og svært mye støy i tiden som følger. Så her var det viktig og riktig å holde tunga rett i munnen. Noe som fort kan oppleves som vanskeliggjort av opposisjonen slik de gikk ut i forkant av møte.

Kommunestyret kunne selvsagt ha fått vite mer om de hadde vært koblet inn i saken tidligere, men der valgte altså Ordføreren og forholde seg til de faglige råd som kommunens advokat fra KS (kommunenes Sentralforbund) hadde gitt. Dette har hun orientert om, om enn til døve ører både i opposisjonen og i Telen. KS har 5 advokater som jobber kontinuerlig med slike sluttavtaler for Rådmenn rundt om i landets kommuner. Så det bør være grunnlag for å akseptere at de vet hva de holder på med. Også for Opposisjonen. KS har fortløpende 2-3 slike saker gående og de løser totalt mellom 20 og 25 slike konflikter rundt om i landet hvert år mellom ulike Rådmenn og deres kommune-politiske-ledere. Så at noen mener denne saken er helt ute av proporsjoner og at dette kan sammenlignes med totalitære regimer er å skyte spurv med kanoner. Det er en sterk overdrivelse og helt uten rot i virkeligheten. Om vi er ærlige og tenker oss om, ikke bare hyler i affekt, så kan vi se dette klart. Dette har ikke noe med partipisk eller udugelighet å gjøre. Dette er en ganske så normal fremforhandling av en sluttpakke etter at samarbeidsklimaet åpenbart ikke lengre fungerte etter intensjonene, -for oss av ukjente årsaker som forblir ukjente etter avtale mellom partene.

Møte ble altså lukket fordi KS advokaten rådet kommunestyret til å gjøre det. Det var likevel opp til møtet å bestemme det, men advokaten frarådet åpent møte på det sterkeste og påpekte at loven sier at det skal lukkes. Brokke (H) fremmet bruk av en annen paragraf enn den advokatene la til grunn, men fikk en grundig faglig begrunnelse på at den paragrafen ikke kom til anvending i denne typer saker. KS-advokaten refererte, helt riktig, til utdypningen av loven som begrenser tolkningsmulighetene til paragrafene.  Flertallet valgte altså etter skriftlig avstemming å følge advokatens anbefaling.

Jeg er ganske sikker på at om Ordføreren kunne fått velge, helt uten konsekvenser mener jeg, så ville hun garantert ha forklart hele grunnlaget. Men dette var altså en personalsak og partene var enige om en avtale som ikke åpnet for det. Forøvrig et punkt Rådmannen også hadde med i sin forrige sluttavtale av samme karakter på Ringerike. Avtalen er jo også ført i pennen av noen av Norges beste advokater på slike avtaler. Det er jo ikke Ordføreren selv som har lagt rammene for dette. Hun følger nå bare en oppsatt plan fra ekspertisen i denne saken. Burde ikke det være godt nok for opposisjonen til å kunne stole på at dette er slik det er. De ville jo uansett ikke kunne vippet en samlet koalisjon i dette spørsmålet om de ville dette annerledes aldri så mye.

Og hva ville det ført med seg om de var tatt med på råd tidligere? Da hadde jo bare bråket blitt en stor offentlig skittentøyvask der alle parter ville sittet igjen som tapere og Rådmannen ville garantert likevel ha vært på samme sted som i dag. Ingen setter i gang en slik prosess uten at det er nødvendig. Det er jo åpenbart og det skjønner opposisjonen også om de tenker seg om og ser litt opp fra skytegravene. Men her brukes heller anledningen til å skåre billige poenger og med Telens hjelp så klarer de jammen å desinformere nok til at folk tror på galskapen også.

Jeg vet som sagt ikke hva som ligger konkret bak den sluttavtalen som nå er inngått, men jeg skjønner likevel, bare ved å bruke sunn fornuft, at dette er ikke noen lettvint løsning for noen av partene og jeg skjønner at koalisjonen, etter råd fra kommunens advokat som er spesialist på området, velger å følge hans råd i saken. Og denne advokaten/rådgiveren er jo like mye høyresidens advokat som Ordføreren sin advokat. Hele kommunestyret burde sagt seg fornøyd med at når det var kommet til et punkt der samarbeidet ikke lenger fungerte så burde det vises aksept og honnør for en ryddig og strukturert avslutning av arbeidsforholdet. I stede velger Telen og opposisjonen å gå i strupen på koalisjonen generelt og Ordføreren spesielt, og de fører samtidig en rekke av kommunens innbyggere bak lyset på veien.

Hovedårsaken til at denne saken blir til et inferno er at noen nå bruker saken til å skape splid. Om det er fordi de bevist bruker anledningen, eller om det rett og slett bunner i manglende profesjonalitet, er jeg usikker på. Samme kan det egentlig være, men vi er kommet til et punkt der noen burde forsøke å løfte blikket å se mer enn sin egen navle. De samme folkene som nå hyler høyest etterspør jo også samarbeid. Men det skapes likevel splid. Hva mener de Ordføreren skulle gjort?
Forsøkt å løse saken i pardans med Jørn Christensen og Torgeir Fossli? Det ville det nok kommet mye godt ut av! Ordføreren valgte å få hjelp fra KS, det er dit alle andre ordførere med samme behov også går. Hun fulgte deres prosedyrer og råd, og i min verden var det en klok avgjørelse som vitner om selvinnsikt nok til å innse at alle saker kan man ikke stå i alene. Her trang hun faglige profesjonelle råd og støtte fra sine egne i koalisjonen. De løste saken i fellesskap og mindretallet skulle bare si sin mening om selve avtalen. De stemte i mot og det er selvsagt helt i orden. Det er deres rett, men de tapte saken og det må også respekteres uten at det furtes og fremkaller en tilnærmet lynsjestemning.

Hva begrunner opposisjonen og Telen sin vrede i?  Alle har fått sagt sitt. Kommunestyret var beslutningsdyktige og de stemte over om avtalen skulle godkjennes eller ei. Noen stemte med, andre i mot. Men avtalen ble vedtatt. Den kunne selvsagt ha blitt stemt ned, da ville fortsatt Rådmann vært Rådmann. Slik ble det ikke. Det er vel slik det er i opposisjon. Forrige periode var det motsatt. Av og til må politiske kameler svelges. Slik er det å være i mindretall når flertallet bestemmer. Dette har ikke noe med diktatur å gjøre, det er dette som er demokrati.

Derfor vil jeg appellere til hele opposisjonen og til Telen, -tenk dere om. Det er et enormt press dere legger på Ordføreren med å holde på slik dere gjør nå om dagen. Det tenderer til mobbing, og vi har alle våre grenser!