Hva er det du forsøker å forsvare Hesjedal?

I dag, Fredag den 13, så har jeg blitt vist et leserinnlegg fra Sveinung Hesjedal der han svarer Hanne Thürmer i Telen. Han angriper henne for mulig å bryte personvernet fordi hun offentlig kommenterer på Aannestads tidligere rådmannsjobb på Ringerike. Han spør om hun har avklart dette med Aannestad? Og han skjønner åpenbart ikke hva dette har med Aannestads forhold og ansettelse i Notodden å gjøre?

Når det gjelder det siste, så har selvsagt ikke rådmannens tidligere jobb eller sluttpakke på Ringerike noe med hans ansettelse i Notodden å gjøre, -rent isolert sett. Men nå er det nå engang slik at den saken fra oktober 2008 er svært godt dokumentert gjennom media, så å kommentere den saken på bakgrunn av allerede kjent informasjon kan umulig være problematisk. Det er vel heller ikke til å unngå å se visse likhetstrekk mellom Ringerike-saken i 2008 og den saken Notodden står i nå…

Punkt 11 i dagens avtale derimot, begrenser offentliggjøring av årsaksforholdet til den nåværende avtalen. Men det legger ingen begrensning rundt å kommentere tidligere forhold som allerede er grundig omtalt i offentligheten. Det kan selvsagt skape spekulasjoner, men nå er det nå engang slik at det er detaljene som ikke er kommentert på Notodden. Tematikken rundt avtalen er «samarbeidsproblemer», så grunnlaget er Kommunisert, bare ikke detaljene. Og slik sett er jo rådmannens lederegenskaper slik de er kommentert fra Ringerike, så absolutt et signal som i det minste bekrefter at slike problemstillinger har eksistert. Så får nå den enkelte tenke hva man vil i forlengelsen av dette og respektere at ordføreren vår forholder seg til kommunens avtale med rådmannen på en ryddig måte.

Senest lørdag 7. juli 2018 (sist lørdag) er hans sluttavtale fra 2008 og årsaken til den omtalt i Ringerikes Blad, så at det er å anse som lukket informasjon er ikke noe tema.

I denne helt ferske artikkelen skriver Ringerikes Blad (RB) følgende, -sitat følger: » I Ringerike kommune fikk Aannestad sluttpakke høsten 2008. Langvarige samarbeidsproblemer med den politiske ledelsen og en autoritær lederstil, var argumenter som ble brukt den gangen. Han la seg også ut med fagforeningen.» 

Ringerikes Blad skriver i samme artikkel, om kommunestyremøte på Notodden 5.juli, at «I følge avisa Telen, satt kommunestyret i et timelangt lukket møte. Her skulle det stemmes over en ferdig forhandlet avtale som ordføreren kom med, men som representantene ikke fikk se.»  – Her bommer RB veldig, men ut i fra ordlyden RB bruker er det et åpent spørsmål om det er RB eller Telen som er kilden til denne unøyaktigheten. saken fremstilles i alle fall feil. Avtalen mellom Notodden Kommune og Rådmannen er offentlig og var i sin helhet gjengitt i Telen. Og avtalen i seg selv var saken det ble tatt stilling til i kommunestyret 5 juli. Selvsagt kjente kommunestyret til innholdet i avtalen de skulle stemme for eller i mot.

Det er årsaksforholdet som førte til avtalen som er unntatt offentlighet, ikke avtalen i seg selv.

Den 27 oktober 2014 referer Telen følgende fra ansettelsen av Aannestad: «Kommunen trenger en person som sørger for at lederteamet fungerer godt og som kan samle de mange gode ressursene kommunen rår over for å yte tjenester av rett kvalitet til våre innbyggere. – Vi mener å ha funnet en resultatorientert, inspirerende og tydelig leder med gode evner til samarbeid. Vi har lagt vekt på evne til å kommunisere eksternt og internt, og til å fange opp signaler fra folkevalgte, innbyggere og medarbeidere.«

Det burde, uansett årsak til sluttavtalen nå, være riktig og konkludere med at «lederteamet ikke har fungert godt» og at «gode evner til samarbeid» må anses som en overdrivelse sett i etterpåklokskapens lys. Det bør jo også være lov å spørre seg om hvordan slike egenskaper kunne knyttes til Aannestad når hele hans rådmannshistorie på Ringerike kun var noen tastetrykk og et google-søk unna når han ble vurdert for jobben.

Så hva er det du forsøker å forsvare Hesjedal? Tror du ikke ordføreren har hatt sine grunner til å handle som hun har gjort? Jeg tenker at dersom Aannestad virkelig mener at årsaksforholdene bør brettes ut i all offentlighet i detalj slik han frimodig hevder i pressen, ja så bør han ta kontakt med sin advokat og formidle at hun kan løse ordføreren fra kontrakten på dette punktet. Med mindre han gjør det så er hans utspill utidig og kalkulerende. Han vet dette setter vår ordfører i et press som det er tungt å stå i. For han er maktkampen tydeligvis ikke over. Uansett hva han sier om ønsket åpenhet fra hans side, så vet han at ordføreren er bundet av avtalen. For meg oppleves dette som et «takk for sist» og et velkalkulert kynisk maktspill. -Han gir seg ikke!

Jeg legger ved noen linker til ulike artikkler fra Ringerikes Blad rundt Rådmannsaken på Ringerike i 2008:

https://www.ringblad.no/nyheter/hysjmote-mandag/s/1-97-3822194

https://www.ringblad.no/nyheter/nodvendig-avgang/s/1-97-3836513

https://www.ringblad.no/nyheter/mote-om-radmannen/s/1-97-3810147

Så at det har vært samarbeidsproblemer på Ringerike, både mellom de ansatte og den politiske ledelsen, er det vel liten grunn til å tvile på. Slike egenskaper er jo som folk flest vet ofte en del av en persons personlighet og slik sett egenskaper man bærer med seg i livet. Så får nå hver tenke sitt om saken på Notodden. På Notodden er årsaksforholdet enn så lenge unntatt offentlighet gjennom den avtalen som er inngått. Men siden Annestad er så for åpenhet rundt dette så kan han som sagt ta kontakt med sin advokat Else Bugge Fougner og be henne om å løse ordføreren fra avtalen på dette punktet. Da først vil hans ord og utspill få troverdighet i mine øyne.

Vi får vente i spenning!