Tango for to…

      Ingen kommentarer til Tango for to…

Torun Iversen har et leserinnlegg på trykk i Telen torsdag 19.07  under tittelen «tango for to». Innlegget henviser til kryptiske kilder som sprer «fake news». Når jeg leser innlegget til Iversen så føler jeg vel at mye av det hun kommer med sikter til undertegnede og mine artikler her på «Slikerdet.no». Det kan jo være andre kilder også selvsagt, men så vidt jeg vet så er det vel nesten bare jeg og Ole Holta som har forsvart ordføreren tydelig i offentligheten. Uansett så krever det noen kommentarer, for unøyaktighetene i kritikken er mange!

Torun Iversen skriver: «Det er mye synsinger, rykter og ikke minst; feilinformasjon ute å går….eller på godt norsk: fake news. Noen ser det som sin misjon å forsvare ordførerens handling i denne saken, for enhver pris. Men, resultatet av dette, ser vi jo nå: det verserer rykter om både det ene og det andre. Og det er nødvendig for de impliserte å gå ut å dementere … Hadde det vært en åpenhet rundt denne saken, så ville ikke det vært nødvendig.»

Litt synsing i en sak som dette må vi nok akseptere, det er ikke til å unngå. Tausheten rundt årsaksforholdene i saken medfører det.  Vi som står på utsiden av saken kan selvsagt ønske oss dette annerledes, men hva hjelper det? For fakta er at årsaksforholdene ikke kan kommenteres jmf. den inngåtte avtalen. Så inntil en eventuell re-forhandling av pkt.11 er gjennomført så blir det vel neppe bedre.

Rykter blir det vel uansett i saker som dette, men detaljer om det kjenner ikke jeg til personlig. De bunner uansett ikke i feilinformasjon fra meg. Om noen mener at jeg feilinformerer, Torun Iversen eller andre, så må jeg be de om å konkretisere det. Artiklene mine har både dato og avsnitt, så kom med referanser. Jeg kan ikke ta ansvar for om noen leser feil eller at noen eventuelt ikke evner å se det egentlige budskapet i innleggene, slik jeg registrerer fra enkelte. Mitt råd er: Les en gang til og forsøk å legge eventuelle forutinntatte holdninger til side!

Kom gjerne med kritikk av meg og mine meninger, men  kall det ikke for sekkepost-uttrykk som feilinformasjon og «fake news». Skal man kritisere så kom med begrunnet kritikk og referanser som viser at jeg tar feil.

Torun Iversen skriver: Og jeg stiller meg spørsmålet: hvorfor er det så nødvendig for ordføreren å holde dette unna offentligheten? Rådmannen har tydeligvis ingenting å skjule, siden han ønsket åpenhet.

Jeg finner svaret innlysende. Det er nødvendig fordi ordføreren ikke er juridisk løst fra sine taushets-forpliktelser i pkt. 11 i avtalen. Så Aannestads ønske om åpenhet er ikke troverdig med mindre han kontakter sin advokat og ber om at punkt 11 tas opp til ny vurdering mellom partene. Han må altså formalisere sitt ønske om åpenhet før dette kan tas seriøst. Så lenge dette ikke skjer, kan han fortsette å fremstille det som om han er for åpenhet med det til følge at de som sluker dette rått tillegger ordføreren å være den hemmeligholdene parten i saken. Men det er en forenkling av problemstillingen som ikke yter saken rettferdighet så lenge det er jussen som legger klare føringer for ordføreren.

Torun Iversen skriver: Jeg leser også at noen mener at denne saken, har likhetstrekk med en sak fra 2008 , hvor rådmannen også var involvert … that’s water under the bridge……forøvrig, så er det litt betimelig, at ordføreren den gangen, også var fra AP, og hadde « samarbeidsproblemer»…. rare greier…

Det er helt greit, saken fra 2008 er over og sluttført. Ingen har vel heller hevdet noe annet. Men at den saken likevel har noen fellestrekk med saken på Notodden nå, ja det kan det ikke herske noen tvil om.

1. Det er samme rådmann.
2. Det er inngått sluttavtaler i begge sakene.
3. Det er oppgitt «samarbeidsproblemer» som bakgrunn i begge sakene.
4. Begge sluttavtalene har et punkt om taushetsplikt knyttet til avtalen.

Når da bakgrunnen for sluttavtalen fra 2008 er svært mye media-omtalt, så er det helt naturlig å trekke noen paralleller. Likevel presiseres det i de sammenhengene disse forholdene er omtalt at saken da og nå er to uavhengige saker og at saken fra 2008 ikke trenger å ha likhetstrekk med saken på Notodden. For det vet vi lite eller ingenting om og det er også klart formidlet der disse forholdene er omtalt.

At ordføreren var fra AP den gangen også, er muligens ikke tilfeldig Torun, det har du sikkert mye rett i. Du sier det likevel i en tone som vitner om at du mener det er et poeng. -At det er liksom AP i seg selv som er problemet. Det kan du godt si, men  problemet kan like gjerne ligge hos rådmannen. For det faller fort tilbake på at det er rådmannen som ikke helt forstår sin rolle. Han blir betalt for å lede og gjennomføre det flertallet i kommunestyret til enhver tid bestemmer. -Også i de tilfeller der det strider mot hans personlige politiske ståsted, hans råd og hans vilje.

Om rådmannen, mot formodning blander kortene, slik at vedtak som strider mot hans personlige politiske preferanser blir trenert, ja da blir det fort til at rådmannen driver politikk i kraft av rådmannstillingen. Det går sjelden eller aldri bra. Slike saker utkrystalliserer seg selvsagt tydeligere i de tilfellene der rådmannen personlig tilhører motsatt politisk side enn sitt kommunestyre og samtidig har problemer med makt -og rolleforståelsen.

I så måte gir det faktisk mening at det i begge disse sakene er en Arbeiderparti-ordfører som har endt opp med «samarbeidsproblemer» kontra den samme rådmannen.

Balansegangen mellom ansatte ledere og valgte ledere i tillitsmannstyrte organisasjoner er krevende. Slike stillinger krever klokskap og ydmykhet fra den ansatte sin side. Om slike samarbeid slår sprekker er det alltid den ansatte som må gå.

Torun Iversen skriver: Det blir også antydet at rådmannen hadde samarbeidsproblemer med alle ansatte i Notodden kommune… hvordan vet vedkommende det? Jeg har fått høre det motsatte: at han var veldig grei å ha med å gjøre…og at de ble like sjokkert som alle andre, og «fratredelsen» kom som lyn fra klar himmel…. 

Nå vet jeg selvsagt ikke om det er meg Iversen egentlig sikter til her, hun skriver jo bare «hvordan vet vedkommende det» og viser til at det er antydet at samarbeidsproblemene skal være knyttet til alle ansatte i Notodden kommune? Dette er forhold jeg aldri har kommentert, så dette kjenner jeg faktisk ikke til. Så om det er noe i leserinnlegget til Iversen som får meg til å tvile på om det egentlig er meg hun kommenterer så er det dette.

Torun Iversen skriver: …det blir dratt paralleller til 2008, men det som skjedde i ledersaken i NE, nei DEN kan man ikke dra paralleller til….skjønn det, den som vil….

Jeg ser her at du sikter til min artikkel fra 10 juli om opposisjonens paralleller til NE saken. Du stiller slik jeg forstår deg spørsmålstegn ved at jeg trekker paralleller til Rådmannsaken fra 2008, samtidig med at jeg mener at man ikke kan trekke paralleller til NE saken, og dette stiller du deg undrende til.

Les gjerne artikkelen fra 10.juli en gang til, så vil du se at det som kommenteres er bare en balansering av utspill i media, som f.eks lederen i Telen den 3 juli og leserinnlegg fra Hesjedal den 4. juli, der det trekkes paralleller til NE saken i negativ betydning.

Det min artikkel av 10 juli har som budskap er bare å fortelle at det var ulike oppfatninger om det var en riktig eller gal avgjørelse å avsette styrelederen i NE den gangen. Opposisjonen trekker i dag paralleller til den saken, noe de selvsagt må få gjøre som de vil med. Det er ingen feil i det og det har jeg heller ikke kritisert. I opposisjonens sko skjønner jeg godt at de gjør det til et poeng. Mitt poeng var bare å stå som en motpol til at opposisjonen bruker NE saken til å legitimere noe som blir fremstilt som et negativt mønster fra ordførerens side. – Hun gjør det igjen… liksom. Derfor fant jeg det riktig og opplyse om at det var ulike oppfatninger om NE-avgjørelsen og jeg dokumenterer det gjennom å vedlegge uttalelsen fra fagforeningen ved NE der de stiller seg bak avgjørelsen til ordføreren i den saken.

Så min artikkel var en balansering og jeg understreker i rødt i slutten av artikkelen at det er viktig å se at alle saker kan ha to sider. I NE-saken var det altså delte meninger om det var riktig eller galt å avsette styrelederen. Hverken mer eller mindre.

Jeg kritiserer altså ikke selve parallellen, jeg bare balanserer kritikken som ligger i sammenligningen. Det er to veldig forskjellige ting og ikke i tråd med dine påstander.

Torun Iversen skriver: Jeg har hele tiden ansett dette mennesket, som hardnakket, hakker løs på andre som har motsatte meninger om denne saken, som en oppegående og reflekterende mann, men nå begynner jeg å tvile.

Så her snakker vi altså om én person, og det styrker troen min på at det er meg du ønsker å kommentere med ditt innlegg. Vi har samarbeidet godt tidligere Torun og jeg håper nå du fortsetter å se på undertegnede med et positivt syn. Vi må jo kunne ha ulike politiske oppfatninger uten at det trenger å berøre menneskesynet på hverandre. Jeg har ingen problemer med å skille sak og person, bare så det er klart. Jeg stikker jo hodet frem av og til og kan være ganske klar i talen, så litt bjeffing på facebook må jeg tåle uten å gå personlig til verks andre veien, – det har du mitt ord på! Jeg håper nå for all del vi kan være enige om det, som et minste multiplum 🙂

… og apropos hardnakket hakker løs på andre… Vel, nå må jeg bare si at om noen har blitt hakket skikkelig på her så er vel det ordføreren, gjennom massiv negativ omtale i Telen. Og i rettferdighetens navn så er det vel greit at noen forsøker å se saken fra ordføreren side også. Opposisjonen har da vitterlig fått sagt sitt i saken og slik sett må de tåle å få litt motstand i klar tale tilbake. De har ikke akkurat spart på kruttet selv heller.

Riktignok har jeg hatt bra respons på denne bloggen nå den siste tiden, men Telen er nå fortsatt det som leses mest og av folk flest da, så mitt bidrag er vel uansett beskjedent.

Så jeg syntes det har vært viktig å få belyst en del utspill med motsatt fortegn enn fremstillingen til Telen. Det har vært min intensjon hele veien å forsøke å balansere debatten ved å se tingene fra en litt annen vinkel enn opposisjonen. For det er faktisk mulig å se dette med litt andre øyne enn det som har vært gjennomgangstonen i Telen. Og om noen skulle tro at jeg er bedt om dette fra AP eller ordføreren så kan jeg avkrefte det. Jeg har faktisk aldri snakket med ordføreren om dette tema i det hele tatt. Hverken før eller etter det omstridte møte den 5 juli.

Så mitt engasjement i saken er av personlig interesse. Jeg vet ikke engang om hun har registrert min støtte i saken. Nå skal det sant sies at jeg personlig har hatt lite til overs for denne rådmannen helt siden han ble aktuell i stillingen og jeg kjente til hans tidligere forhold på Ringerike lenge før han ble ansatt her. Så jeg er av den grunn ikke forundret over at dette endte som det gjorde. Men jeg er personlig politisk interessert, jeg liker å debattere og i denne saken ser jeg en urimelighet som har engasjert meg til å skrive de innleggene jeg har gjort i saken. Jeg respektere at opposisjonen er uenige og dere har fått utdype det ettertrykkelig gjennom Telen. Jeg for min del er henvist til min egen tenketank og der publiserer jeg mine tanker og konklusjoner ut i offentligheten. Det bør vel også dere andre respektere. Og jeg forsøker etter beste evne å være etterrettelig både med kildehenvisninger og ved å begrunne mine syn.

At enkelte kaller dette for substansløst, eller omtaler det som analysebyrået fra Bolkesjø, eller på annen måte proklamerer at jeg skjønner fælt lite av politikk og at jeg bare produserer tekst… ja, det er som det er og det er selvsagt helt greit for meg. Vi lever i et fritt land, så de som vil får selvsagt lov å mene det. Jeg er selvsagt ikke enig med hverken Torun Iversen eller Borgar Løberg i akkurat dette. Det som er viktig for meg er at jeg representerer en motvekt i debatten og at det jeg skriver bidrar til å belyse en annen side enn den ofte ensidige meningsutvekslingen i Telen. Da har jeg oppnådd engasjement og det er vel hele hensikten min. Da har jeg faktisk lykkes sett med mine øyne.

Torun Iversen skriver: De som forsvarer denne avgjørelsen, som ingen andre enn rådmannen og ordføreren kjenner bakgrunnen til, spreller nå som fisk på kroken, i et forsøk på å glorifisere hennes gjøren og laden…

Vi kjenner avtalen og vi vet at den er inngått med bakgrunn i det som omtales som «samarbeidsproblemer». Det ble bekreftet av Morten Halvorsen i Telen den 28.6. Hva mer trenger vi egentlig å vite? Det er i alle fall nok til å forstå hvorfor avtalen er inngått. Så kan selvsagt nysgjerrigheten alltid ønske seg mer, men det setter altså den vedtatte avtalen en stopper for. Enn så lenge i alle fall.

Torun Iversen skriver: Og å sitte å påstå at kommunestyret vet alt, blir feil….halve kommunestyret vet ingenting, ikke engang posisjonen vet noe om denne saken..alle har blitt forelagt et ferdig forfattet vedtak, og de hadde bare å godkjenne det, uten å stille noen spørsmål…SÅNN VAR DET BARE…..

Det er ikke påstått at kommunestyret vet alt, det er hevdet at dersom kommunestyrepolitikerne ikke har fått med seg at det har vært problemstillinger rundt samarbeidet mellom ordfører/varaordfører og administrasjonen så kan de ikke ha vært særlig til stede. Det er jo bare å se på en del av solo-utspillene i Telen fra rådmannens side så skjønner man jo at dette ikke fremstår som noen «dream-team» akkurat. Det må vel opposisjonen også ha fått med seg?

Når det gjelder selve saken og det å vedta den, så var det ingen som sa at «de hadde bare å godkjenne den». Avtalen ble lagt frem for kommunestyret og det ble votert på vanlig måte. Hele opposisjonen stemte mot. De ble ikke tvunget til noe som helst, de ble bedt om å si sin mening og det gjorde de. Men de tapte altså voteringen. Det er noe helt annet. Det er ikke ensbetydende med å ikke få si sin mening. Ingen er vel i tvil om hva opposisjonen mente i den avstemmingen. De var i mot hele avtalen. Men flertallet var altså for avtalen. Den er forøvrig offentlig og alle viste hva som lå i den.

Torun Iversen skriver: Forøvrig, så var det et enstemmig kommunestyre som ønsket rådmannen velkommen, den gangen han tiltrådte. Men, det er jo tydelig at det å inneha en lederstilling i Notodden, pr.dags dato, er en risikosport.

Det er risikosport å være rådmann uansett hvilken kommune du er i. 20-25 stykker av dem ender opp med sluttavtaler hvert år. De er som fotballtrenere. Det er også en utsatt stilling, men de har betalt for det. Både i lønnsnivå der og da og i form av ofte lukrative sluttavtaler. Alternativet er å få sparken, det er mye verre og normalt ikke noe økonomisk vinnertriks sett i sammenligningen til en frivillig sluttavtale.