Tillitskrise i politikken?

Telemarksforskning har nylig kommet med en rapport som slakter tilliten til Notoddens politikere sett i forhold til næringslivet og kommunens ansatte. Slikt må selvsagt tas alvorlig, men det er likevel lov å undre seg hva som ligger bak denne uttalte misstilliten.

Telen var selvsagt raskt på banen, det skulle bare mangle. Kommunens eneste lokalavis har en rolle som samfunns-vokter og har selvsagt tilnærmet en plikt til å belyse dette. Telen har også i den tidlige fasen av saken gitt tilsvarsmulighet til posisjonen. Så langt er det lite å kritisere akkurat i denne saken. Når det er sagt så er det selvsagt i tiden som fulgte litt spesielt at sannhetsvitnene om den sviktende tilliten igjen er Telens faste spaltister mot posisjonen, Torgeir Fossli, Jørn Christensen og Næringslivets Borgar Løberg. De er gode å spille på disse karene, når Telen bruker sin stemme og den politiske posisjonen skal tas.

Tillit er selvsagt ingen selvfølge. Heller ikke for dagens posisjon i Notodden Politikken. Det skal vi ha respekt for. Tillit må opparbeides over tid og det er ikke noe man kan kreve. Tillit er noe man får. Så med bakgrunn i det er det viktig at når en seriøs aktør som Telemarksforskning har konkludert som de har gjort, må politikerene selv gå grundig inn i årsaksforholdene.

Nå er det selvsagt posisjonen som sitter mest sentralt i en slik kritikk, med bakgrunn i at det er de som faktisk sitter med den politiske makten i kommunen for øyeblikket. Når det er sagt så skal ikke opposisjonen heller føle seg unntatt kritikken. For det er åpenbart at en del av problemet kanskje ligger nettopp her, i skjæringspunktet mellom posisjon og opposisjon. Det er jo slik at i Notodden så er det to steile fronter i kommunens to store politiske temaer, Skole og Sykehjemstruktur. Politiske omkamper og strategier for å rive ned eller sette kjepper i hjulene for hverandres langsiktige strukturer er svært ødeleggende over tid. I så måte må nok også opposisjonen gå i seg selv. -Ja, og de kan så absolutt tenke høyt sammen med sin «partner in crime», Telen, i denne vurderingen.

Telen? Hva har Telen med dette å gjøre? -Ja, det kan man spørre seg om selvsagt, men i alle fall i min verden er jeg ikke ett sekund i tvil om at Telen er en sterk bidragsyter til den misstilliten som denne rapporten viser til. Telen elsker å sette posisjonen og opposisjonen mot hverandre og da som oftest sett med opposisjonens øyne. Dette er den sterkeste enkeltfaktor for dannelsen av folkemeninger mot posisjonen i kommunen. For veldig mange, også blant de som har svart på denne undersøkelsen, er det Telen som er den største kilden til informasjon om det politiske arbeidet i kommunen. Når posisjonen diskrediteres over tid, slik Telen gjør, så former dette en klar misstillitholdning til politikerne.

Jeg vet ikke helt konkret hvem som er spurt i denne undersøkelsen, men det er nok en kjensgjerning at hverken vanlige kommune-ansatte eller de aller fleste i næringslivet på generelt grunnlag har detalj-innsyn i de politiske prosessene som skaper tillit eller misstillit. Etatsledere og selve administrasjonen i kommunen har selvsagt et internt grunnlag til å mene noe om dette. Når det gjelder det lokale næringslivet, tja, så er det jo sikkert noen få som har hatt byggesaker eller andre konsesjonsgivende saker som har gjort seg praktiske erfaringer, men ledere rundt i bedriftene på generelt grunnlag har neppe den store detaljkunnskapen om  politiske prosesser i formannskap og kommunestyret. De fleste skaper nok sine holdninger til dette gjennom samtaler med andre og inntrykk de får gjennom å lese Telen. Akkurat som folk flest i kommunen.

Hva er det for eksempel som kan ha påvirke næringslivets holdninger til tilliten? -Saken til Bergskås? -saken om coop-tomta på Tuven? -Hotell-planene i Storgata?

Vel, alle disse sakene er det manglende oppdaterte reguleringsplaner eller verne-restriksjoner (hotellet) fra fylkes-hold som er de egentlige faktorer som hindrer fremdrift. Dette er overordnede planverk som kommunen må forholde seg til. Så i denne sammenhengen må Høyresiden, som regjerte i forrige periode, ta like mye av skylden for de problemene som møter næringslivet i dag. Posisjonen nå har jo igangsatt arbeidet med revidering av planverket, men det tar dessverre sin tid, for slik er det med slike revideringer. Det har med høringer og frister av ulike slag å gjøre. Hadde Jørn Christensen som forrige ordfører satt dette ut i livet i sin periode, noe han burde ha gjort, så hadde dette vært på plass nå. Misstilliten blir derfor fort formidlet på sviktende grunnlag. Noe man hadde sett om man hadde gått dypere inn i sakene enn det som ofte blir formidlet gjennom lokal media her på Notodden.

Så med bakgrunn i dette så bør også Telen ta denne rapporten på alvor og se hva deres journalistikk bidrar til i denne sammenhengen. Personlig tror jeg ikke at det reelle grunnlaget for misstillit er så tilstede som denne rapporten skulle tilsi, men at rapporten bygger på et inntrykk som er skapt gjennom lokal negativ omtale over tid i lokalavisa.

Bli med nå på et lite hypotetisk tankeeksperiment: Tenk deg at Telen kun hadde skrevet positivt om alt som skjedde i kommunen. At de aldri stilte kritisk spørsmål. De skriver kun om saker der posisjonen og opposisjonen er enige, eller de skriver om vedtak som alle er vinklet med henblikk på de positive sidene av det som omtales. Om dette hadde pågått de siste 3 årene… Ville da en undersøkelse som den som nå foreligger fått samme utfall?

Dette er selvsagt kun en hypotese, men den er interessant. Rett og slett fordi det sier noe om betydningen av den omdømme-byggingen som politikerne er utsatt for, men som de ikke har kontroll over. Derfor er det viktig å merke seg at vi har en lokalavis med tilnærmet monopol på fremstillingen av våre folkevalgte og deres meninger. Det er altså Hammer som redaktør som sitter med denne makten. I denne sammenhengen omfatter denne påvirkningen ikke bare lekfolket i kommunen, det påvirker også de som er spurt i denne undersøkelsen. For de fleste av disse har også kun et alment grunnlag å basere sin tillit til sine folkevalgte på. En oppfatning som generelt sett trolig er godt påvirket av lokal avisomtale. I Notodden er jo lokalavisen tilnærmet den enste kilden til informasjon.

Så hva tror du? Ville holdningene vært annerledes til politikerne dersom vi hadde hatt en annen omtale av posisjonen i avisen over tid?

Jeg mener selvsagt ikke at politikerene, hverken i posisjonen eller opposisjonen, skal overse problemene som er avdekket. Ei heller skylde på andre. Men jeg mener at Telen, som nå slår dette opp og som igjen formidler posisjonen som «de uten tillit» bør gå i seg selv med tanke på den rapporten som de nå lager en sak på. Alle partiene bør selvsagt også gå i seg selv etter en slik rapport, men aller mest tror jeg faktisk at det er Telens formidling over tid som er den største bidragsyteren til den misstilliten som er avdekket. Om dette skulle være riktig så er det svært alarmerende.

Vi går nå inn i et nytt valgår og det skal i den sammenheng bli interessant å se hvordan Telen, som kommunens eneste lokalavis vil dekke valgkampen. Hvordan de vil vinkle sakene og hvem som får slippe til med sine saker i avisens spalter.

På tross av uttrykt misstillit så har ordføreren og hennes parti, sammen med koalisjonen, gjennomført alt som partiene hadde i sine valgprogram, alt bortsett fra ny barneskole i Heddal!
Planene med ny barneskole i Heddal er fortsatt under arbeid, men har dessverre fått litt uventet hard medfart fra fylkeskommunen. Noe som har medført en uønsket utsettelse av prosjektet i tid. Den avsatte Rådmannen forhastet seg heller ikke med denne saken, noe som ikke akkurat har bidratt til en raskere avklaring.
La oss minne om: Tinnesmoen fikk beholde sin skole, Sætre er pusset opp til en moderne skole som 98% av de ansatte og elever nå er svært fornøyde med. Ungdomskolen er under oppussing og er ferdig til skolestart til sommeren. Gransherad bygdeheim er bevart og i full drift. Bygging av GS veg i Gransherad er igangsatt i tråd med valgprogramet til AP 2015-2019. Dette tok altså 20 år, men er realisert på denne posisjonens post. I denne perioden er det tatt initiativ til å få utbedret Høgåskrysset, nytt kryss i Høgås er nå under prosjektering. Dette var ikke valgløfte, men er initiert i perioden. Flyplassen ble sikret utbygging og flyskole etter iherdig jobbing for finansiering mot fylket. Nytt delegasjonsreglement ble tidlig ferdig, men har vært trenert av vår avsatte Rådmann. Nå vil det endelig bli tatt til vedtak. Kommunen har i den siste perioden opprettet et nytt kulturfond på 5. mill. kroner som har vært en vitamininnsprøytning for kulturlivet, store som små. De forsømte planverkene er satt på dagsorden og nye reguleringsplaner vil foreligge rundt 2020. Ordføreren har innført fast dag i sofaen på Biblioteket for å møte innbyggerne med det de måtte ha på hjertet…

Så har det vært to vanskelige saker, først avskjedigelsen av styrelederen i Notodden Energi og nå i senere tid sluttavtale med Rådmannen. Her har spesielt Telen, sammen med Torgeir Fossli (V) og ulike representanter fra partiet Høyre skapt forståelsen av misstillit og svært dårlige prosesser. For den opplyste borger som kan og vil tenke selv så fremstår nok også disse sakene som langt mindre radikale enn det inntrykket som Telen og opposisjonen har skapt. Det er snart valgår og det merkes, her brukes dette for det det er verdt.

På toppen av det som nå er skissert så tok posisjonen over en kommune med 0,- kr på bok, nå 3 år senere står det rundt 100.000.000. – hundre mill. – på bok i disposisjonsfondet og det på tross av at vi har ivaretatt en desentralisert struktur på skole og eldreomsorg i kommunen. Alle som lever med sitt eget private forbruk vet hva det vil si å ha en liten buffer på bok kontra å være helt blakk hele tiden…

Så tillit eller ei, jeg tror faktisk det står ganske bra til med kommunen og jeg har tillit til at våre folkevalgte, uansett parti eller side, først og fremst gjør så godt de kan og at de gjennom sine verv tar på seg jobber som de fleste av oss ikke hverken gidder eller ønsker å ta på oss. Uansett hva de gjør så blir det jo feil for noen!!!

Det er det verdt å tenke på når tillit eller misstillit skal deles ut, -kritisk eller ukritisk.