Hvorfor velger jeg Arbeiderpartiet?

Morten Gjerde, Velger Notodden Arbeiderparti

Politiske veivalg er ikke alltid like enkelt. Jeg vil derfor si litt om hvorfor jeg velger som jeg gjør. Kanskje du finner fellesnevnere å legge inn i dine vurderinger.

Det grunnleggende
Først av alt så vet jeg at jeg er venstreorientert i mine holdninger. I det så ligger det at jeg er opptatt av fellesskapsløsninger som sikrer folk på tvers av samfunnslag og økonomi.

Jeg vil at alle skal ha de samme mulighetene uansett hvem du er eller hvilke familie du kommer fra. Dette mener jeg har vært en stor styrke i det norske samfunnet gjennom årtier. Men å ha et slikt samfunn koster penger og det finansieres av skatter og avgifter. Derfor legitimerer jeg at vi faktisk bør betale skatt etter evne. Det skiller seg litt fra den borgerlige tankegangen der man gir store skattelettelser på lønn, mens man samtidig øker de «flate» avgiftene som alle betaler. Dette rammer derfor svært ulikt basert på hvilken inntekt du har.

En slik beskatning mener jeg er usosial da den rammer hardest for de med minst fra før. Jeg er ikke komfortabel når jeg vet at av de 26 milliardene i skattelette som dagens regjering har gitt, så har 80% gått til de 5% rikeste i landet.

Jeg mener at vi skal betale etter evne og få etter behov. Det innebærer skatt på inntekt og formue, fremfor at statens skatteinntekter sikres gjennom høyere mat-moms, bompenger og strømavgifter.

Så til lokalvalget
Så når jeg vet det, da må jeg velge mellom partiene på venstresiden. På Notodden er det Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Nå er det kommunevalg og slik sett så er det lokale forhold som teller mest. Ikke den nasjonale politikken. Jeg bruker likevel den nasjonale politikken til å befeste meg på en av de to politiske fløyene.

Lokalt mener jeg dagens ordfører og hennes politiske koalisjon har levert en flott 4 års periode. De har gjennomført så og si alt de lovet i forrige valgkamp. Det er kun barneskolen i Heddal som fortsatt ikke er gjennomført, men det har hatt sine klare grunner som ligger utenfor våre folkevalgte politikeres kontroll.

Skolene på Sætre er rustet opp, både barneskolen og ungdomsskolen. Riktig flott har det blitt og restverdiene av den eksisterende bygnings-massen er ivaretatt. Dette er svært gunstig for gjeldsgraden. (vår felles gjeld i kommunen).

Gransherad Bygdeheim fikk opprettholde driften.

Nye arealplaner er igangsatt. Et viktig arbeid med 10 års perspektiv. Dette arbeidet burde vært gjennomført i forrige periode, men ble ignorert av den daværende Høyrekoalisjonen. Så her har AP med sine politiske medspillere gjort en bra jobb.

Vi har fått penger til utvidelse av flyplassen som igjen løste ut en flyskole-etablering. Dette var mye takket være Gry Fuglestveit og Lise Wiiks innsats at dette kom i mål. Fin jobb av to AP representanter.

Vi har ytterligere fått flere nyetableringer innenfor næringslivet med Optime Subsea og NEL Hydrogen som de mest toneangivende.

Så har det vært jobbet med Telemark Ring. Her har ordføreren gjort en kjempejobb og hele kommunestyret har bidratt positivt i denne sammenhengen.

Det er tatt tak i utviklingen av neste fase på Nesøya med nye boliger for mennesker med spesielle behov, noe som burde vært gjort for mer enn én periode siden. Nå kommer det endelig. Det er også inngått kontrakter for privat næring på samme område langs storgata-aksen ned mot vannspeilet/Heddalsvannet. Så det skjer ting.

Tinnesmoen har fått beholde sin lokal-skole, noe jeg er veldig for. Jeg er i mot å legge ned Tinnesmoen skole, når alle bydelene ellers har sin egen bydels-skole. Det er for langt for skolebarn i barneskolen å gå fra Tinnesmoen til Skogen, att og fram hver dag i all slags vær og vind. Jeg tror at resultatet av en slik politikk ville vært at foreldrene må kjøre disse elevene tilnærmet daglig og jeg tror også at dette ville påvirket Tinnesmoen som bydel og samfunn på en meget negativ måte. Derfor er jeg sterk tilhenger av en desentralisert skole i hele kommunen. -Ja, det koster penger, men skole og helse reiser med ca 80 prosent av et kommunebudsjett, og våre barn og unge skal ha en bra og trygg løsning på dette.

Merkostnaden med å opprettholde Tinnesmoen var beregnet til ca 5.mill kontra flytting til Sætre. I et kommunebudsjett på nær 1000 mill. (1. milliard) så bør det være en enkel prioritering-sak å finne disse midlene. Det utgjør 0,5 prosent av totalbudsjettet. Tinnesmoen Skole, som resten av skolene i kommunen er en prioritert oppgave for Notodden AP.

Og så er jeg redd for at dersom det blir et politisk hamskifte nå så vil hele skolestrukturen reverseres til slik Torgeir Fossli og de borgerlige har kjempet for hele veien. I min verden vil det være svært uheldig, først og fremst for elevene på Tinnesmoen og i Heddal. Men slik jeg opplever de borgerlige partiene på Notodden så ser de helst bare byen og de sentrumsnære strøk, ikke storkommunen. Det mener jeg er uheldig og der mener jeg AP har en langt bedre politikk som ser HELE kommunen.

Nå beskylder riktignok den borgerlige siden AP for bare å favorisere bygdene omkring byen på bekostning av byen, men dette er jeg ikke enig i. Det har vært ført en balansert politikk i inneværende periode som har sett hele kommunen, -også sentrum. I inneværende periode så har de fleste tunge prosjektene vært nettopp i de sentrumsnære områdene.

Når det gjelder økonomi så føler jeg også at AP og den sittende koalisjonen har gjort en ryddig og ansvarlig jobb de siste fire årene. Riktignok er kommunen belastet med en svært høy gjelsgrad, men dette har ikke alene blitt opparbeidet under den siste «vakten». AP koalisjonen overtok en robek-kommune i 2015 uten penger på bok og med allerede høy gjeldsgrad og med ferdig vedtak om å bygge nytt sykehjem. Etter dette er det primært opprustningen av to skoler som har ytterligere forsterket gjeldsgraden, og dette var uunngåelig. Men disposisjonsfondet er gått fra 0 til… tja jeg vet ikke akkurat nå, men det var i alle fall oppe i ca 100 mill. for ikke alt for lenge siden. Dette er sparepenger! Vi vet alle at det er godt med en liten buffer på bok.

Så er det de to negative omtalte sakene med styrelederen i Notodden Energi og Rådmannsaken. Her vet jeg at mange dessverre bare har lest Telen og er forbanna på ordføreren. Uten å gå alt for mye inn i sakene så vet jeg bedre enn å tro blindt på Telen. F.eks så vet vi at Fagforeningen (de ansatte) ved NE gikk ut og støttet ordføreren i denne saken. Det holder for meg. Det er mye vi vanlige ikke vet eller får innsikt i. Det både forstår jeg og aksepterer jeg. Derfor ser jeg også at historikken til vår forrige Rådmann er svært dårlig fra blant annet Ringerike Kommune og jeg så hvordan han manipulerte Bolkesjø-saken når den raste som verst, så jeg forstår at for de som var tett på den mannen så var nok det svært krevende. Derfor tror jeg at begge disse veiskillene var nødvendig for å få arbeidsro for en venstreorientert koalisjon. Så i motsetning til Fossli, Christensen og Telen så har jeg stor tillit til at vår ordfører faktisk viste «bein i nesa» når hun stod rakrygget i det presset som ble henne til del.

Så alt i alt er jeg faktisk veldig fornøyd med den innsatsen som er gjort og derfor vil jeg stemme på AP nok en gang ved dette valget.

De har min fulle tillit!

Godt valg!