Telen fortsetter å formidle feil premiss

Ordføreren (AP) står frem i Telen og forsvarer vedtaket om barneskolen i Heddal. I det redaksjonelle innlegget blir det nok en gang gjentatt at det var flere som meldte seg ut av arbeiderpartiet fordi de var uenige i saken om Klokkarud. Det fremstilles som at «avhopperne» ville bygge Klokkarud for enhver pris, og at de valgte å forlate partiet fordi de ikke fikk viljen sin...

Det er urimelig at Telen gjentatte ganger fremstiller det slik. Jeg har snakket med de fleste av de som har meldt seg ut av partiet og fra de aller fleste av dem er ikke selve saksnederlaget grunnen til utmeldingen. Dette gjelder også de tre kommunestyre- representantene som forlot AP, slik jeg opplever det. Grunnen til utmeldingene var snarere selve saksbehandlingen. Mangelen av en forankret og åpen prosess. Utmeldingene var ment å gi ett sterkt signal til ledelsen i partiet om at slik denne saken ble håndtert internt, slik går det ikke an å holde på om man ønsker å bli tatt seriøst. Dette har Torgeir Bakken, nestleder i AP, blitt medelt direkte.

Slik jeg opplever det er det få eller ingen, utenom SP, som nå bestrider det faktum at kommunens økonomiske prognoser for 2021-24 ikke lenger gir handlingsrom til å bygge Klokkarud til 180 mill. Vel, med mindre man er villig til å redusere på andre viktige og lovpålagt tjenester, selvfølgelig. Paradokset er likevel nå at kaoset i saken har fått folket til å innse nettopp dette bare i løpet av den siste uken. Aldri så galt at det ikke er godt for noe… Men denne forståelsen burde vært formidlet på en mye bedre måte. Mangelen av en slik prosess sender velgerne rett i forsvarsposisjon og svekker tilliten til politikerne.

Så når dette økonomiske faktumet sank inn hos lederne i arbeiderpartiet, altså en eller annen gang etter formannskapsmøte den 24.11, så burde skolesaken vært satt på «pause» umiddelbart. Alle berørte parter burde så blitt informert. Først partiapparatet og koalisjonen, så alle andre berørte.

I tiden etter en slik erkjennelse burde man derfor så raskt som mulig komme opp med klare kalkyler for hvor smertegrensen ligger i det økonomiske handlingsrommet. Hva vil kommunens økonomi i praksis tåle? Hva er det nye handlingsrommet? Det eneste vi vet nå er at 180 mill. er for mye, og at det utelukker Klokkarud-alternativet. Vi vet også at det i budsjettet nå er avsatt 50 mill. til skoleløsning i Heddal. Men om gode ideer kommer opp, så er sikkert mulighetsrommet mulig å justere «noe» i revidert budsjett.

Og nå, en uke etter den forhastede beslutningen i kommunestyremøte, så ser jeg bare én lykkelig utgang som eventuelt kan gjenopprette noe av tilliten til AP i denne saken. Det er at leder og nestleder legger seg «flate» for kritikken fra egne partimedlemmer og de berørte i Heddal. At de beklager saksgangen og tar til orde for en utsettelse av saken og en ny grundig prosess der alle bør bli hørt før ny beslutning fattes. AP bør også ta et nytt initiativ overfor koalisjonen for å få samlet trådene og dempe det politiske kaoset som har oppstått.

Toget må på sporet igjen! Det får vi til om vi løfter i flokk! Det er i krisetider samholdet kommer frem. Det ligger i folkesjela vår.

Slik situasjonen er nå, må derfor alle partier, -og innbyggerne også faktisk, nullstille seg i skoledebatten. De to fløyene som har stått så steilt mot hverandre i årevis i denne debatten, bør nå forsone seg med at de av økonomiske grunner må svelge en kamel eller to og finne en helhetlig og forutsigbar middelvei for hele skolestrukturen i Notodden. Folket like så. Tiden er inne for forlik og å løfte i flokk.

Og igjen, det er altså ikke furting over «tapt sak om Klokkarud» som er kjernen i at så mange har meldt seg ut av AP. Det bunner i ren mistillit til partiets ledelse som ikke klarte å gjennomføre en god og forankret prosess i saken, og på toppen av det hele satte koalisjonen i politisk spill.

Når det er sagt så er selvsagt et nei til Klokkarud et trist kapittel for både Heddølene og for koalisjonen. Sistnevnte har som kjent lovet denne skolen, sågar stilt seg til garantist for nettopp dette gjennom to kommunevalg. Men at akutte endrede forutsetninger i kommuneøkonomien nå gir dramatiske følger bør være mulig å formidle til velgerne, dersom man tar velgerne på alvor og gir det hele en god og tillitsvekkende prosess. Så alle som har «brent» for skolesaken i Heddal har lov å være skuffet over selve vedtaket, selv om man erkjenner de faktiske forhold. Det er derfor en svært viktig nyanse å se at den skuffelsen som mange nå bærer på, i seg selv ikke var den direkte årsaken til at mange meldte seg ut av Notodden AP.